Exemplum

Z Encyklopedie knihy

Exemplum (lat. příklad, angl. a fr. exemplum, něm. Exemplum) středověký, zpravidla kratší prozaický útvar (např. bajka, legenda, parabola, povídka), který prostřednictvím duchovního a morálního výkladu objasňuje určitý problém. V 15. a 16. století prošlo exemplum podstatnými kompozičními změnami, kdy jeho dvojčlennost byla potlačena ve prospěch mravněvýchovného, nábožensky vzdělavatelského či zcela zábavného příběhu. Tyto příběhy se staly nepostradatelnou součástí renesančního a barokního kázání i mravokárně zaměřených beletristických děl, v nichž náboženský prvek postupně mizel, a exemplum tak splývalo s vloženou ilustrační povídkou (fabula).

Exemplum neexistuje jen v kontextu jiného díla (u nás např. světská tvorba Dobřenského, Lomnického, Paprockého a Rvačovského), nýbrž také ve sbírce, která je často označována jako speculum. V zahraničí existovala řada středověkých rukopisně šířených sbírek, jimž knihtisk prodloužil životnost v mnoha případech až do 17. století, např. Aegidius Aurifaber Speculum exemplorum (Strasbourg 1490), Bernardinus de Bustis Rosarium sermonum praedicabilium (Venezia 1498), Johannes Herolt Sermones Discipuli (Köln/R. 1474) či Vincentius Bellovacensis Speculum historiale (Strasbourg mezi léty 1476-1480).

Vůbec nejoblíbnější sbírka exempel se nazývala Gesta Romanorum (lat. gesta = spis oslavující činy světské nebo duchovní osoby). Vznikla na rozhraní 13. a 14. století a záhy byla z latiny překládána do národních jazyků (česky koncem 14. století). Nejstarší Gesta Romanorum (Köln/R.? ca 1473) byla tištěna latinsky. Do roku 1500 známe na 25 dalších edic, a to včetně holandské (poprvé Gouda 1481), německé (Augsburg 1489) a francouzské (Paris ca 1508). Tištěná Gesta nesloužila už výhradně kazatelským potřebám, ale i laikům jako nábožensky vzdavatelské čtení. Česká verze na rozdíl od polské (tiskem 1540) kolovala jen v opisech a publikována byla nejprve formou ukázek až 1868 (druhý díl Erbenova Výboru) a v úplnosti 1895 péčí Jana V. Nováka. V domácí tištěné literatuře byl zjištěn pouze mladší soubor nazvaný Rozprávky tyto nadarmo nebudou, neb mnohým ku příkladu jsou (Litomyšl ca 1634-1650?). V odborných kruzích se zkráceně nazývá dle tiskaře Matouše Václava Březiny „Březinovy rozprávky“. Pozornosti doposud uniká Ovotce z růží nejsvětějšího arcibratrstva svatého Růžence kazatele Tomáše Nigrina (Praha 1672).


Bibl.: DVOŘÁK, K.: Soupis staročeských exempel. Acta Universitatis Carolinae, Philologica et Historica, Monographia 72. Praha 1978; TUBACH, C. F.: Index exemplorum, a handbook of medieval religious tales. FF Communications 4. Helsinki 1969.

Lit.: GEREMEK, Br.: Exemplum i przekaz kultury. In: Kultura elitarna a kultura masowa w Polsce późnego średniowiecza. Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978, s. 53-76; KOPECKÝ, M.: Kleinepik des tschechischen Humanismus. In: Studien zum Humanismus in den böhmischen Ländern, Teil I (hrsg. von H. B. Harder und H. Rothe). Köln-Wien 1988, s. 425-440; OPPEL, H. D.: Zur neueren Exempla-Forschung. Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 28, 1972, s. 240-243; ŠIMEK, Fr. (ed.): Příběhy římské (staročeská Gesta Romanorum). Praha 1967; VOIT, P.: Historie o Eustachiovi od Šimona Lomnického z Budče (středověká legenda a exemplum jako základ knížky lidového čtení 18. a 19. století). Listy filologické 110, 1987, s. 222-230; VOIT, P.: Knížka zlatá Vavřince Leandra Rvačovského a její exempla. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 8. Praha 1991, s. 65-72; VOIT, P.: Masopust Vavřince Leandra Rvačovského a jeho exempla. Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny v Praze 7/1. Praha 1991, s. 37-63; VOIT, P.: Šimon Lomnický z Budče a exempla v kontextu jeho mravněvýchovné prózy. Acta Universitatis Carolinae, Philologica et Historica, Monographia 127. Praha 1989.

Lex.: MOCNÁ-PETERKA 183-187 a 213-216; VLAŠÍN, Š. (red.): Slovník literární teorie. Praha 1977, s. 103.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.