Formulář

Z Encyklopedie knihy

Formulář (z lat. forma = tvar, podoba, angl. form, fr. formule, něm. Formular) 1. sbírka kancelářských vzorů pro sestavování veřejných i soukromých listin a listů. Vzory neboli notule typu „Já N. z etc. vyznávám tímto listem obecně přede všemi, že …“ fungovaly jako učebnice stylistiky, doplňovaly příručky o rétorice a poněvadž byly často kombinovány s titulářem, vhodně unifikovaly notářskou či právnickou praxi.

K nejstarším tištěným příručkám patří Formularium instrumentorum (Roma 1474), Formulare und deutsch Rhetorica (Rostock ca 1476?) a Formularium diversorum contractuum (Firenze ca 1487). Některé středověké rukopisné příručky (formularius dictaminum, summa dictaminum, summa cancellariae) ožívaly zásluhou knihtisku ještě po staletích, např. Marculfův soubor ze 7. století Formularum ecclesiasticarum libri duo ve vydání Hieronyma Bignona (Paris 1613). Výrobu a distribuci těchto administrativních tisků upravovalo konkrétní panovnické privilegium.

Nejstarší česky tištěné formuláře obsahující i titulář zpracoval Mikuláš Šúd ze Semanína jednak jako Formy a notule listů všelijakých, jichž stavové v tomto Království českém vůbec požívají (Praha 1547?) a jednak pod názvem Formy a notule listuov všelijakých, jichž jedenkaždý v potřebách svých rozličných platně potřebovati můž (Praha 1567). Šebestián Fauknar z Fonkenštejna sestavil univerzální Titulář obsahující v sobě v jazyku českém předně formy listův … a titule stavův duchovních a světských (Praha 1589). Návody použitelné na Moravě vyhotovil Jan Tišňovský Přípisové a formy listuov rozličných podlé notule kanceláří Markrabství moravského (Olomouc 1558), v mladším vydání nazvané Přípis listuo neb notule Markrabství moravského (Litomyšl 1585). Autorem příručky Formy listů rozličných podle notule kanceláře Markrabství moravského (Brno 1611) je patrně brněnský soudní písař a tiskař Bartoloměj Albrecht Forman. Mladší tisky reprezentuje z němčiny do dvou dílů přeložený Dokonalý jednatel, aneb Zemský advokát (Praha 1794-1795). Překladu se ujali Josef Tandler a Prokop Šedivý, tiskařem byl Jan Alois Beránek.

2. Tiskovina s předtištěným textem a rubrikami sloužícími k následnému vyplnění. V kancelářské či školské praxi se ujala zejména od 18. století. Předtištěné blankety (střlat. blancus = bílý) pomáhaly při evidenci obyvatelstva, např. „Formulář k vejhostu, neb k propouštějícímu listu“ doplňoval tereziánské nařízení Nový čeládky a sloužících se týkající pořádek pro Království české (Praha 1765). „Formulář, podle kterýho čelední knihy vydané býti mají“ byl začleněn do Řízení pro zemskou čeládku v Čechách, na Moravě a Slezsku, které vydal Josef II. (Wien 1782 a v témž roce ještě v Čáslavi). Na pomoc při sčítání obyvatelstva po robotním patentu 1775 sestavil Karl Josef Raab zu Ravenheim vzorník Unterricht über die Verwandlung der kais. königl. böhmischen Domainen in Bauerngüter (Wien 1777). Školní praxi upravoval např. „Formular zu dem Verzeichniße über den Fleiß der Schüler“ otištěný v Methodenbuch für Lehrer der deutschen Schulen in den kaiserlich-königlichen Erbländern ... Kniha metodní pro učitele českých škol v císařských královských zemích (Praha 1777). Zejména na venkově se během 18. a 19. století užívaly „kmotrovské cedule“ nebo „kmotrovské listy“ s ustálenými obraty při obřadu zvaní za kmotry.

3. V liturgické praxi je jednotlivou formulí chápán modlitební text vyhrazený biskupovi při obřadu žehnání či svěcení. Sbírka těchto formulí se nenazývá formulář, ale pontifikál a rituál (benedictionale). Souhrn předepsaných mešních formulí je obsažen též v misálu (vyskytuje se i pod označením officium).


Lit.: BRUCKNER, U.: Über das Inhaltsverzeichnis in „Formulare und deutsch Rhetorica“. Zentralblatt für Bibliothekswesen, Beiheft 89, 1977, s. 93-99; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; KUBÍČKOVÁ-ČÁDOVÁ, B.-ČÁDA, Fr.: Moravské sbírky formulářové v XVI. století. In: Sborník prací věnovaných J. B. Novákovi k 60. narozeninám 1872-1932. Praha 1932, s. 262-289; PITUCHA, V.: „Přípisové a formy listuov rozličných … od Jana Tišňovského“. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 21-40; THIEL, E. J.: Die liturgischen Bücher des Mittelalters. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 23, 1967, s. 2379-2395; ZÍBRT, Č.: List kmotrovský ze zač. století XVIII. Český lid 16, 1906-1907, s. 358-359; ZÍBRT, Č.: Tištěné formuláře lidových pozvání na svatbu a na křtiny. Český lid 3, 1894, s. 337-339.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.