Frater Constantinus

Z Encyklopedie knihy

Frater Constantinus (též CF, Con. Fr., FC, FC. aug. discalc., Fr. C., Fr. Co., Fr. Con., Fr. Constan., vlastním jménem Petr Hoberk z Hendersdorfu, 1625-1680) řeholník z řádu augustiniánů poustevníků na Novém Městě pražském. Jako kreslíř a rytec barokních náboženských ilustrací, portrétů a příležitostných erbů se přiřadil k první pobělohorské generaci domácích knižních grafiků. Nejčastěji spolupracoval s pražskou Tiskárnou arcibiskupskou, Tiskárnou jezuitskou, dále s Jiřím Černochem a Urbanem Baltazarem Goliášem. K několika podobám monogramu připojil sculpsit, kdežto označení fecit se vyskytuje, pokud víme, jen jednou v kázání Dlouhoveského z let 1670-1673.

Frontispis fratera Constantina pro Rodriguezovo Cvičení (Praha 1663–1665). Rodriguez, Alfonso: Cvičení v dokonalosti a ctnostech křesťanských (Praha, Tiskárna jezuitská [faktor neznámý] 1663–1665). První díl (1663), frontispis s námětem uctívání Krista. Rytec signován „Fr: Co: scul:“ vpravo dole nad linkou. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. BC VI 118.

Constantinem signované grafiky jsou zařazeny mimo jiné do následujících publikací: Sumovní zpráva o ctnostech, svátosti života i zázracích s. Tomáše Villanovanského (Praha 1659, titulní mědiryt se sv. Tomášem rozdávajícím almužnu, signováno „F.C. aug. discal. sculpsit Neopragae 1659“), Artikule sněmovní (Praha 1661, erb Rudolfa Čejky z Olbramovic datovaný 1661 a přetiskovaný v artikulích až do roku 1668), Philippus Sebastianus Philippides Emblemata quindecim honori et amori (Praha 1662, šestnáct ilustrací, na poslední se sv. Gertrudou jako kreslíř spolupodepsán Karel Škréta), Philippus Sebastianus Philippides Iris poetica variis et artificiosis carminum generibus variegata (Praha 1662, titulní strana rytá snad dle předlohy Ondřeje Perlina), Kryštof Kyblín z Waffenburku Tractatus novus de differentiis iuris communis et bohemici (Praha 1663, autorův portrét), Alfonso Rodriguez Cvičení v dokonalosti (Praha 1663-1665, frontispis s uctívaným Kristem), Pravidlo velebného a chvalitebného bratrstva (Praha 1665, osm náboženských ilustrací signovaných nikoli ovšem průběžně), Bohuslav Balbín Syntagma historicorum, quo … stirpis comitum de Guttenstein … continentur (Praha 1665, erb Gutštejnů), Felix Kadlinský Zrcadlo bolestné matky Boží Panny Marie (Olomouc 1666, frontispis s Pannou Marií a erbem Melichara Ledenického z Ledenic značený „Fr. Constan: sculpsit ad S. Wence:“), Samuel Václav Hataš Scintilla evangelica (Praha 1668, variantní frontispis se zemskými patrony, anebo se sv. Trojicí), Kryštof Kyblín z Waffenburku Tractatus novus de poenitentia (Praha 1669-1671, autorův portrét), Jan Ignác Dlouhoveský Ager benedictionis. Požehnané pole (Praha 1670-1673, v druhém dílu ilustrace s názvem Thesaurus Vetero-Boleslaviensis signovaná „Fr. Constan. fec.“ a tamtéž ilustrace českých světců u obrazu Panny Marie Staroboleslavské se signaturou „Fr. Co. sc:“), Manuale aneb Rukovět bratrstva pod titulem Neposkvrněného početí (Praha 1671, dvě ilustrace, totiž Neposkvrněné početí Panny Marie s vročením 1671 a erb Matouše Ferdinanda Sobka z Bilenberku). V knížce českého jezuity Vavřince Baptisty Decas sacrorum anagrammatum (Praha 1672) jsou rytiny Nejsvětějšího srdce Ježíšova a Nejsvětější Trojice. První nese značku „Fr: Co:“ a druhá „Fr. Const. sculpsit“. Pro Baptistovo pokračování Decas Mariana Mariannorum anagrammatum (Praha 1673), tištěné opět Černochem, vytvořil obrazy Panny Marie Boleslavské a Tuřanské („Fr. Con: f.“). Jeremias Drechsel Caelestinus křesťanský zodiak, to jest Nebeský cirkl (Praha 1674) je obohaceno dvanácti ilustracemi s námětem zvěrokruhu a anonymní Ustavičný kříž Ježíše Krista (Praha 1674) má od Constantina patrně všech 40 ilustrací.

Iniciály FC se dále nacházejí na dvou ilustracích, jejichž přiřazení ke Constantinově tvorbě je doposud sporné. Medailon Ferdinanda III. v díle S pranostikou a historiemi kalendář hospodářský a kancelářský … k létu Páně 1643 Jana Kryštofa Daysygnera (Praha 1642?) je totiž proveden dřevořezem [sic!]. Pokud víme, Constantinus tuto techniku neužíval. Druhá ilustrace představuje frontispisové poprsí sv. Vojtěcha ve spisku Kašpara Petra Drauschovia Veleslavná památka svatého Vojtěcha (Praha 1724 [sic!]). Tiskař spisku Jáchym Jan Kamenický mohl ovšem tento mědiryt získat ze starších zásob pražské Tiskárny jezuitské, v níž 1707-1716 působil jako faktor.


Lex.: DLABAČ 1. 291-293 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 3. 179 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 2. 2412 a 2453; THIEME-BECKER 7. 325 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 131. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.