Gotické a novogotické tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Gotické a novogotické tiskové písmo skupina latinských písem dříve nevhodně zvaná „deutsche Schriften“. Užívala se od poloviny 15. zhruba do poloviny 20. století. Mezi gotická tisková písma, vzniklá jako napodobeniny rukopisných písem kodexů, patří textura a bastarda. Do novogotických písem (též neogotických či postgotických), která byla vytvořena výhradně již pro potřeby knihtisku, řadíme švabach a frakturu. Charakteristickým znakem celé skupiny je diferencovaná tloušťka jednotlivých tahů a lomenost dříků písmen. Poměrně často se vyskytující synonymní označení „lomené písmo“ (z něm. gebrochene Schrift) však opět není zcela přesné, neboť ve švabachu lomené tvary již nepřevažují. Tmavší písmový obraz této skupiny tiskových písem Angličané hodnotili metaforickým „black letter“ (označení se někdy vztahuje jen na texturu), čímž výstižně charakterizovali odlišnost od světlejší antikvy nazývané „white letter“. Psaná podoba gotických písem, napodobující sklonem i hrotitostí rukopisné předlohy, se ještě v 16. století řídce vyskytovala v xylografovaných nadpisech. Polokurzivní podoba novogotické fraktury se nazývá kanzleischrift, kurzivní formy označujeme frakturschrift a kurrentschrift.


Lit.: CROUS, E.-KIRCHNER, J.: Die gotischen Schriftarten. Leipzig 1928 (repr. 1970); HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; KABÁT, K.: Odklon českých knihtiskařů od gotických písem. Typografia 45, 1938, s. 174-176; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; KAPR, A.: Deutsche Schriftkunst. Dresden 1959; KAŠPAR, J.: Novogotické písmo v Čechách v letech 1500-1750. Acta Universitatis Carolinae, philosophica et historica 3-4. Praha 1971, s. 111-159; LOUBIER, H.: Die vorbildliche Bedeutung der Inkunabel-Typen. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 210-213; MORISON, St.: Meisterdrucke gotischer Schrift. Deutsche Inkunabulen im Britischen Museum. Berlin 1928; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.