Goticko-humanistické tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Goticko-humanistické tiskové písmo početně nevýrazná skupina latinských písem stojících na přechodu mezi gotickými a humanistickými formami. Lze ji charakterizovat silnou tendencí k zaoblování původně lomených dříků. Patří sem gotikoantikva a rotunda. Užívání těchto tiskových písem bylo omezeno pouze na 15.-16. století. Gotikoantikva se dočkala jistého oživení ještě v 19. století.


Lit.: CROUS, E.-KIRCHNER, J.: Die gotischen Schriftarten. Leipzig 1928; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; JUDA, M.: Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku. Lublin 2001; KABÁT, K.: Odklon českých knihtiskařů od gotických písem. Typografia 45, 1938, s. 174-176; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; KAPR, A.: Deutsche Schriftkunst. Dresden 1959; LOUBIER, H.: Die vorbildliche Bedeutung der Inkunabel-Typen. In: Gutenberg Festschrift zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz (hrsg. von A. Ruppel). Mainz 1925, s. 210-213; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.