Graduale Triplex

Z Encyklopedie knihy

Verze z 14. 12. 2018, 09:35, kterou vytvořil Dagmar.stefancova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Graduál nazvaný Graduale Triplex byl vydán v roce 1979 benediktinskými mnichy v Solesmes. Znamenal významný krok v poznání gregoriánského chorálu a jeho interpretaci, především v gregoriánské semiologii. Zakladatelem této disciplíny se stal solesmeský mnich Dom Eugène Cardine (1905–1988), který v letech 1952–1984 působil jako profesor na Papežském institutu pro chrámovou hudbu v Římě.

Ruku v ruce s hudební paleografií se od začátku 20. století soustředili badatelé na nejstarší písemné doklady gregoriánského chorálu notované neumami bez opory linek. Pochopit melodický význam neum ve všech jejich nuancích však nebylo snadné a vyžadovalo dlouholetou týmovou práci. Gregoriánská semiologie se zabývala především způsobem zápisu jednoho a téhož nápěvu v různých pramenech a s pomocí různých znaků. Kromě hlubokého zájmu o původní formy chorálu a jejich výrazovost se po Druhém vatikánském koncilu přidružily k cílům výzkumu i otázky praktické: připravit novou edici graduálu, která by reflektovala nové změny v liturgii. V Graduale Triplex publikovali editoři u naprosté většiny zpěvů trojí formu zápisu – základem je znění z Graduale Romanum (1974) vyjádřené kvadratickou notací, nad ním se uvádějí neumy laonské – métské (tištěné černě) a pod textem neumy svatohavelské (tištěné červeně). Rukopisy z 9. – 11. století, z nichž edice čerpala, jsou uvedeny v předmluvě. Problémem Graduale Triplex zůstala „souhra“ mezi kvadratickou notací na linkách a oběma verzemi neum, v zásadě se však jedná o průlomovou podobu základní liturgické knihy latinského katolického obřadu. 

Lit.: CARDINE, E.: Graduel neumé, Solesmes 1966; CARDINE, E.: Semiologia gregoriana. Roma 1968; Graduale Triplex, Solesmes 1979 (reedice 1998); ŠMÍD, F.: Graduale Novum. Proč je vydáván nový graduál. In: Psalterium. Revue pro duchovní hudbu, roč. 10, č. 4, 2016, s. 4–9.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.