Heinrich Gran

Z Encyklopedie knihy

Heinrich Gran (též Granius, zemř. 1527) tiskař v Hagenau, jehož činnost je doložena v letech 1489-1523. Za první práci se pokládá Johannes de Garlandia Cornutus cum commento (Hagenau 1489). Roku 1497 navázal úzkou spolupráci s jedním z nejstarších samostatně působících nakladatelů v Německu, augsburským Johannem Rynmannem. Jejich kontakty přetrvaly až do roku 1522. Oba se specializovali především na latinskou náboženskou a vzdělavatelskou literaturu. K nejstarším dokladům jejich spolupráce patří Michael Lochmaier Sermones de sanctis cum vigintitribus Pauli Wann sermonibus (Hagenau 1497). Kmenovým autorem Granovy dílny byl uherský františkán Pelbartus de Themeswar, jehož sbírky kázání zde vycházely Rynmannovým nákladem v několika desítkách vydání až do 20. let 16. století, např. Stellarium coronae beatae Mariae virginis (Hagenau 1498) či Sermones Pomerii de sanctis (Hagenau 1499).

Granova dílna vyprodukovala více než 250 titulů, z nichž nejméně polovinu nakladatelsky zajistil Rynmann. Bohemikální kontext má kupř. edice pramenů z let 1414-1418 Concilium Constantiense. Acta et decreta (Hagenau 1500), která obsahovala vůbec poprvé tištěnou pasáž „Errores Iohannis Wickleff et Iohannis Huss damnati in concilio Constantiensi“. Korektor Granovy tiskárny Wolf Angst se zapojil do sporu o zachování starých židovských literárních památek mezi humanistou Johannem Reuchlinem a Ulrichem von Huttenem a vydal zde s falešným impresem soubor smyšlených dopisů Epistolae obscurorum virorum (Venezia, správně Hagenau 1515).Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 171; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 364; GELDNER 1. 277. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.