Hlasová kniha

Z Encyklopedie knihy

(angl. partbook, něm. Stimmbuch, franc. partie, it. parte staccata)

Jak vyplývá ze samotného názvu, jedná se o rukopisné nebo tištěné knihy či sešity, které obsahují jeden z hlasů polyfonních skladeb, např. diskant, alt, tenor, bas, quinta vox apod. Všechny hlasové knihy z téhož souboru tvoří celek a mají shodný obsah, pomineme-li pozdější přípisy, které se mohou lišit. K hlasovým knihám je nutné zařadit i konvoluty tištěných a rukopisných složek, příslušící jednomu hlasu. Počet knih v souboru se většinou shoduje s nejvyšším počtem hlasů, pro něž byly zapsané skladby komponovány, někdy však jedna knížka sdružuje více hlasů, např. kontratenor první a druhý, quinta a sexta vox apod. V praxi používala příslušnou hlasovou knihu malá skupina interpretů nebo sólisté. Výhodou hlasových knih byla snadná manipulace s nimi i mnohem nižší pořizovací náklady, jejich nevýhodou byl fakt, že se během staletí mnohé poztrácely a z původních souborů zůstala torza. Hlasové knihy představovaly protipól velkých výpravných sborových knih (viz Chorbuch), které mnohem lépe sloužily k reprezentaci dvora nebo významných duchovních center.

Do hlasových knih se zapisovala hudba duchovní i světská. Objevovaly se již během 15. století: ze slezského regionu pochází dobře známý Glogauer Liederbuch (kolem 1480, Kraków, Bibliotheka Jaggielońska, sign. 40098). Prameny tohoto typu českého původu jsou doloženy až v 16. století.

Lit.: ČERNÝ, J.: Hudba české renesance. Výběr polyfonních skladeb 16. století z rukopisů Státní knihovny ČSR (XI B 1 a, b, c, d) a Památníku národního písemnictví (DA II 3), Praha 1982; GANCARCZYK, P.: The Former „Glogauer Liederbuch“ and Early Partbooks. On the Origin and Function of the New Type of Musical Codex. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, roč. 64, č. 1–2, Utrecht 2014, s. 30–46; HLÁVKOVÁ-MRÁČKOVÁ, L.: Die Saganer Stimmbücher (Das Glogauer Liederbuch) und die Traditionen des polyphonen Liedes in Mitteleuropa. In: The Musical Culture of Silesia before 1742. New Contexts – New Perspectives, ed. P. Gancarczyk – L. Hlávková-Mráčková – R. Pośpiech, Frankfurt am Main 2013, s. 55–70; ŠTEFANCOVÁ, D.: Konvolut tisků a rukopisů NM-ČMH AZ 84 jako pramen k české hymnologii. Hudební věda, roč. 50, č. 1-2, Praha 2013, s. 5-22.

Autor hesla: Dagmar.stefancova