Janíček Zmilelý z Písku

Z Encyklopedie knihy

Janíček Zmilelý z Písku, Umučení sv. Vavřince v Jenském kodexu. Praha, Knihovna Národního muzea, sign. IV B 24, fol. 79r
Janíček Zmilelý z Písku, Zmrtvýchvstání Krista, Mladoboleslavský graduál. Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska, inv. č. 21691, fol. 146r
Janíček Zmilelý z Písku, Sv. Řehoř v iniciále A(d te levavi), Ostřihomský graduál, 1512. Esztergom, Föszékesegyházi Könyvtár, Mss. I.3., fol. 11r

Janíček Zmilelý z Písku, iluminátor, jehož signatura s podobiznou se dochovala v Mladoboleslavském graduálu (Mladá Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska, inv. č. 21691, fol. 201r), působil v Praze na přelomu 15. a 16. století. S velkou pravděpodobností se vyučil u iluminátora Matouše. Nejstarší Janíčkovy práce najdeme v obsahově jedinečném Jenském kodexu, jenž vznikal postupně od druhé poloviny devadesátých let 15. století (Praha, Knihovna Národního muzea, sign. IV B 24). Malíř vedl produktivní pražskou dílnu, v níž si nechávala iluminovat velké chorální knihy nejen literátská bratrstva a zámožní občané českých měst, ale též mariánské bratrstvo ze Žitavy (Žitavský graduál, Zittau, Christian-Weise-Bibliothek, Wissenschaftlicher und Heimatgeschichtlicher Altbestand, sign. A III) a budínská kaple krále Vladislava Jagellonského (Ostřihomský graduál z roku 1512, Esztergom, Föszékesegyházi Könyvtár, Mss. I.3). K nejznámějším Janíčkovým dílům patří Franusův graduál z roku 1505 (Hradec Králové, Muzeum východních Čech, sign. Hr 6). Pro kostel sv. Ducha v Hradci Králové jej nechal zhotovit místní měšťan, člen městské správy a soukeník Jan Franus, jehož stojící postava přidržující soukenický znak na úvodním foliu představuje nový, netradiční typ obrazové memorie. Janíček v menší míře přispěl též k výzdobě nejvýznamnější utrakvistické chorální knihy pozdního středověku, Litoměřického graduálu z dvacátých let 16. století (Lovosice, Státní okresní archiv Litoměřice, fond Archiv města Litoměřice, inv. č. 18, sign. IV C 1, ev. č. K 16).

Literatura:

KRÁSA, J.: Knižní malířství, in: HOMOLKA, J. et al., Pozdně gotické umění v Čechách a na Moravě (1471–1526), 2. vyd. Praha 1985, s. 387–457; STUDNIČKOVÁ, M.: Iluminátoři a systém výzdoby Jenského rukopisu, in: VACULÍNOVÁ, M. (ed.): Jenský kodex. Komentář, Praha 2009, s. 57–68; HORNÍČKOVÁ, K. – ŠRONĚK, M. (edd.): Umění české reformace (1380–1620), Praha 2010, s. 432–433, č. k. XIV/2 (Martina Šárovcová).

Autor hesla: Milada.studnickova