Jan Blahoslav

Z Encyklopedie knihy

Jan Blahoslav (též IB, 1523-1571) jeden z nejvýraznějších reprezentantů jednoty bratrské, básník, překladatel, filolog a teoretik hudby. Do styku s typografií se dostal nejpozději 1549-1550 během studia na univerzitě v Basileji, kde bydlel u Zikmunda Hrubého z Jelení, korektora slavné Frobenovy dílny. V roce 1557 byl zvolen biskupem jednoty se sídlem v Ivančicích

Blahoslavův překlad Nového zákona (Ivančice? 1564). Nový zákon (Ivančice?, Tiskárna bratrská? 1564). Fol. 256b–257a s textem epištol sv. Pavla k Tesalonickým. Antikvariát Meissner (Praha).

Poněvadž jednota neměla do té doby vlastní tiskárnu a využívala služeb svých sympatizantů, zakázka na výrobu kancionálu Piesně chval božských byla svěřena Alexandru Oujezdeckému (Szamotuły 1560-1561). Časově a technicky komplikovaná spolupráce s polskou dílnou vedla Blahoslava k odkoupení části Oujezdeckého dílny a k založení vlastní Tiskárny bratrské (2. prosince 1562). Blahoslav až do své smrti významně ovlivňoval ediční i estetický program Tiskárny. Jeho drobný portrét je zachycen na titulních stranách zmíněného Kancionálu šamotulského i ve vůbec prvním tisku vydaném novou dílnou, v kancionálu Písně duchovní evangelistské (Ivančice 1562-1564).

Blahoslavův komentovaný překlad Nového zákona vyšel dvakrát, poprvé v plantinské dvanácterce (Ivančice 1564) a podruhé v osmerce (Ivančice 1568). Editio princeps se opíralo o dvě švýcarské edice. První byla Biblia utriusque Testamenti latina (Genève 1555) jako výsledek koprodukce Roberta Estienna nejst. a Konrada Badeho a druhou edici představovalo řecko-latinské Bèzovo Novum Iesu Christi Domini nostri Testamentum (Zürich 1559), tištěné u Andrease Gessnera ml. (činný 1553-1562). Oba prameny jsou v české verzi 1564 zpřítomněny Blahoslavovým emblémem, který se skládá z olivovníku (původně Gessnerův signet) a z řecké textové devízy „Nebudiž vysokomyslný“ (původně ve tvaru Noli altum sapere na značce Estiennů). Razítkem faksimilovaný podpis Blahoslavův je otištěn na konci předmluvy druhého vydání Zákona 1568. Jan Chaloupka připsal Blahoslavovi monogram IB na šesticípé vinětě Biblí české díl šestý, totiž Nový zákon (druhé vydání Kralice 1601).


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: K dochování Blahoslavových spisů. Z kralické tvrze 5, 1971, s. 2-3; BOHATCOVÁ, M.: Soupis prací Jana Blahoslava. In: Jan Blahoslav, předchůdce J. A. Komenského 1571-1971. Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava (red. S. Bimka a P. Floss). Uherský Brod (1975), s. 188-204; ČERVENKA, J.: Basilejský humanismus a Jan Blahoslav. In: Jan Blahoslav, předchůdce J. A. Komenského 1571-1971. Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava (red. S. Bimka a P. Floss). Uherský Brod (1975), s. 50-63; DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Blahoslavův Nový zákon z r. 1564. Časopis Českého muzea 116, 1947, s. 84-89; DAŇKOVÁ [BOHATCOVÁ], M.: Bratrské tisky ivančické a kralické. Sborník Národního muzea v Praze A 1. Praha 1951; FIALOVÁ, Vl.: Jan Blahoslav-zakladatel nejslavnější tiskárny Českých bratří. Z kralické tvrze 5, 1971, s. 29-35; FIALOVÁ, Vl.: Skutečná podoba J. Blahoslava? Kostnické jiskry 48, 1963, č. 13, s. 4; CHALOUPKA, J.: Některé prvky grafické úpravy kralických tisků. Časopis Moravského muzea 65 (vědy společenské), 1980, s. 67-80; JANÁČEK, J.: Jan Blahoslav. Praha 1966; KONOPÁSEK, J.: Řeckolatinská předloha Blahoslavova Nového zákona. Prolegomena textové kritiky kralického textu Nového zákona. Praha 1932; KYAS, Vl.: Česká bible v dějinách národního písemnictví. Praha 1997.

Lex.: CHYBA 58 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; LEXIKON 1. 246-248. = LEXIKON české literatury. Osobnosti, díla, instituce (věd. red. Vladimír Forst). Sv. 1-4/I-II. Praha 1985-2008.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.