Jan Campanus

Z Encyklopedie knihy

Jan Campanus (též Vodňanský, 1572-1622) literárně nejnadanější představitel latinského humanistického básnictví a pravděpodobně také provozovatel soukromé tiskárny (Privatdruckerei). Pocházel z Vodňan, od roku 1590 studoval na pražské univerzitě (1593 bakalář, 1596 mistr). Během 1593-1598 působil ve škole v Teplicích, pak přešel krátce do Prahy a mezi 1600-1603 byl správcem kutnohorských škol. Od roku 1603 až do konce života pobýval opět v Praze, mimo jiné jako profesor a čelný představitel univerzity. Literární tvorbu podepisoval též anagramem aMICVs (magister Ioannes Campanus Vodnianus). Archivní prameny k dějinám pražské Tiskárny jezuitské vypovídají, že Campanus se zřejmě mezi 1603-1606 věnoval černému řemeslu, a to s využitím lisu v Karolinu ještě před příchodem Pavla Sessia (1606). S největší pravděpodobností zde střídal Tychona Brahe, jehož tiskařská činnost je v pramenech vymezena zhruba léty 1599-1601. Žádný Campanův příležitostný či soukromý tisk však neznáme.


Lit.: BERÁNEK, K.: Z dějin Akademické tiskárny v Praze. Acta Universitatis Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis 6/2. Praha 1965, s. 91-101; KOLDOVÁ, M.: Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) na základě archivních pramenů ze Státního ústředního archivu. Praha 2003 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze).

Lex.: HEJNIC-MARTÍNEK 1. 254-295 = HEJNIC, J. – MARTÍNEK, J.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-6. Praha 1966-2011.; CHYBA 68. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.