Jan Jiří Gastl

Z Encyklopedie knihy

Knihkupecká nabídka Jakuba Strassmanna (Brno ca 1786–1788). Strassmann, Jakub: Verzeichniß sämtlicher Bücher und Schriften (Brno, s. t. ca 1786–1788). Titulní strana nabídkové brožury. Antikvariát Meissner (Praha).

Jan Jiří Gastl (původně G. Johann Georg, 1766-1814) tiskař, nakladatel a knihkupec v Brně a Olomouci. Pocházel z Vídně, kde se vyučil knihkupectví u strýce Johanna (Hanse) Georga Weinganda (též Wiegand), jehož brněnskou filiálku stejně jako obchod kolegy Jakuba Strassmanna (asi 1748-1806) roku 1788 koupil. Roku 1791 založil v Brně první půjčovnu knih a 1799 se stal majitelem knihkupectví Franze Gärtnera v Olomouci. Roku 1806 rozšířil brněnské knihkupectví zakoupením skladu hebrejských knih po zemřelém Josefu Hraschanském. Ve svém podnikání expandoval i do knihtiskařství. Roku 1807 odkoupil upadající tiskárnu Františka Karla Siedlera, která, založena již 1689 Františkem Ignácem Sinapim, tak přešla do čtvrtého pokolení vlastníků. Jméno nového majitele se na tiscích objevuje během 1807-1814. Tisk schematismů si pojistil v březnu 1810 privilegiem Františka II. Roku 1824 byla prý založena litografická dílna, ale zřejmě jde o záměnu s Trasslerovým velkopodnikem.

Janu Jiřímu se v Brně narodili dva synové, kteří podnik převzali. Od smrti otce po rok 1829 ho spravoval Jan Nepomuk a po něm do 1853 František (1798-1855). Impresa však ještě dlouho znějí „Tiskárna J. J. Gastla“. Teprve od 1837 se poprvé jako samostatný vlastník objevuje František Gastl. Tehdy u dvou rychlolisů a tří manuálních lisů zaměstnával 48 pracovníků (z toho 11 v písmolijně, kterou založil 1836). Historie rodinné živnosti končí rokem 1854, kdy byla Gastlova firma prodána Ferdinandu Buschakovi (zemř. 1878).


Lit.: BERÁNEK, K.: Tiskařská privilegia České dvorské kanceláře v Státním ústředním archivu v Praze. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 12-13. Praha 1977-1978, s. 69-104; DOKOUPIL, Vl.: Soupis brněnských tisků-staré tisky do roku 1800. Bibliografie města Brna. Sv. 3. Brno 1978; FIALA, J.: Příspěvek k historii brněnských knihkupců. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 216-223; FLODROVÁ, M.: Brněnský knihtisk v 17. a 18. století. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 35-42; FLODROVÁ, M.: Brněnští tiskaři v 17. a 18. století. Brno v minulosti a dnes 9. Brno 1970, s. 56-80; ŠIMEČEK, Zd.: Půjčovny knih a čtenářské společnosti v Českých zemích a jejich působení do roku 1848. Československý časopis historický 29, 1981, s. 63-88.

Lex.: CHYBA 96-97. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.