Jan Sixt z Lerchenfelsu

Z Encyklopedie knihy

Sixtova oslava císaře Ferdinanda II. (Litoměřice 1626). Sixt z Lerchenfelsu, Jan: Trino et uni laus, honor, virtus, gloria, triumphus et victoria … Divi Ferdinandi Austriaci: ejus nominis Romanorum imperatoris, secunde secundi (Litoměřice, Jan Sixt z Lerchenfelsu 1626). Závěrečné fol. T2a s pletencovou vinětou a impresem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. FF I 8.

Jan Sixt z Lerchenfelsu (též MJSAL, Sixti a Lerchenfels, Syxt a Lerchenfels, zemř. 1629) absolvent univerzit v Praze a Olomouci, pražský kanovník a od 1617 probošt v Litoměřicích. Zde v letech 1626-1629 vlastnil jednu z mála českých soukromých tiskáren (Privatdruckerei) pobělohorské éry. Získal ji koupí po zemřelém pražském tiskaři a příteli Tobiáši Leopoldovi. Do provozu byla uvedena Pavlem Sessiem. Ačkoli 1627 vyhořela, během několika měsíců ji personál znovu zprovoznil. Výrobky s velmi dobrou typografickou úrovní vznikaly „v impresí M.J.S.A.L. [mistra Jana Sixta z Lerchenfelsu]“ nebo „typis domesticis d. praepositi collegiatae ecclesiae s. Stephani“. Dílna sloužila náboženským cílům a šíření Sixtových příležitostných náboženských spisů, jejichž výrobu majitel sám financoval, např. Trino et uni laus, honor, virtus, gloria, triumphus et victoria (Litoměřice 1626), Život svatého Norberta arcibiskupa magdeburského (Litoměřice 1627) či Přenešení sv. Norberta, arcibiskupa někdy magdeburského … nyní patrona a dědice Království českého (Litoměřice 1628). Po Sixtově smrti, jak bylo dojednáno již za jeho života, přešla tato „domácí impressí“ testamentárně na kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu, který ji použil jako základ při formování pražské Tiskárny arcibiskupské.Lit.: SCHLENZ, J.: Johann Sixt von Lerchenfels, Propst von Leitmeritz. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 48, 1910, s. 384-438 a 49, 1911, s. 1-28 a 153-192.

Lex.: HEJNIC-MARTÍNEK 5. 111-114 = HEJNIC, J. – MARTÍNEK, J.: Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Založili A. Truhlář a K. Hrdina. Pokračovali J. Hejnic a J. Martínek. Sv. 1-6. Praha 1966-2011.; CHYBA 252 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 2. 216-218. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.