Jiří Vojtěch Kyncl

Z Encyklopedie knihy

Jiří Vojtěch Kyncl (též Kincl, Küntzl, zemř. 1754) po Martinovi z Tišnova první novodobý provozovatel knihtiskařského řemeslaKutné Hoře. Pocházel z rodiny tamního knihvazače Petra Kyncla, činného okolo 1700. Knihvazačstvím se v první polovině 18. století živil i Václav Dominik Kyncl, bratr Jiřího Vojtěcha. Tiskařská dílna, kterou v Kutné Hoře 1713-1753 Jiří Vojtěch Kyncl provozoval, se zaměřovala na výrobu levnější náboženské literatury pokrývající většinou potřebu regionu, např. Jan Hynek Libertin Diva Ludmilla vera vidua, to jest Svatá Ludmila, vdova opravdová, při slavnosti vejroční … představená (Kutná Hora 1718) anebo anonymní Eucharistica Sedlecensis cistercii … Díkočiněná pobožnost kláštera Sedleckýho (Kutná Hora 1743). Některé publikace, např. Karel Václav Černý Nejčistší hvězda jitřní, svatý Jan Nepomucký (Kutná Hora 1730), doprovázejí dřevořezové vlysy a viněty signované MS, které do té doby užívaly jen pražské tiskárny.

Soudí se, že Jiří Vojtěch Kyncl měl dva syny, mladšího Jana Petra a staršího Jana Antonína. Jan Petr Kyncl po vyučení odešel z rodného města a tak jako kdysi staří kočovní tiskaři vystřídal během krátké doby několik působišť. Nejprve je doložen jako zakladatel knihtisku v Českých Budějovicích (1728-1733), přičemž stačil ještě provozovat malé filiálky v Jindřichově Hradci (1730) a ve Vodňanech (1731). Pak se objevuje v Praze (1734) a nakonec v Mladé Boleslavi (1735-1736). Zde se stopy po jeho tiskárně ztrácejí. Snad ji odkoupil Filip Jakub Mařan (též Maran, působící ve městě 1738-1741). Jan Antonín Kyncl, bratr Jana Petra, převzal v letech 1754-1758 otcovu tiskárnu v Kutné Hoře. Zda roku 1758 řemesla skutečně zanechal, nevíme. Dílna našla v osobě Jana Františka Šlereta dalšího majitele až roku 1763.


Lit.: PLETZER, K.: Tiskař J. P. Kyncl v Č. Budějovicích, J. Hradci a ve Vodňanech. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 64-67; VOLF, J. (rec.): Jaroslav Červený. Kutnohorští knihtiskaři II. Rodina Kinclů. Vitrinka 9, 1932, s. 191-192.

Lex.: CHYBA 165-166 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 344 = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.; PAISEY, D. L.: Deutsche Buchdrucker, Buchhändler und Verleger 1701-1750. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 26. Wiesbaden 1988, s. 131.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.