Jindřichův Hradec

Z Encyklopedie knihy

Jindřichův Hradec město v Čechách, do něhož knihtisk uvedl roku 1613 Kryštof Haugenhoffer. Poté, co během několika měsíců odešel výhodněji podnikat do Brna, knihtisk ve městě provozován nebyl až do počátku 18. století. Zkraje roku 1705 postoupil Antonín Herzog koncesi k zřízení tiskárny pražskému kolegovi Karlu Františku Rosenmüllerovi st., který však pro neshody s jindřichohradeckými jezuity od záměru otevřít ve městě tiskárnu upustil a koncesi vrátil. Herzog měl pak znovu nabytou tiskárnu provozovat v letech 1705-1711, ale bližší doklady o jeho činnosti chybějí. Roku 1710 se ve městě usadil z Rakouska přišlý Jan Václav Svoboda. Paralelně pracoval též ve Znojmě a když obdržel 1717 od Karla VI. privilegium na založení stálé znojemské tiskárny, z Jindřichova Hradce se natrvalo vystěhoval. Poté se knihtiskařským řemeslem obíral Jan Bedřich Jakeš z Vodňan (též Jakesch, činný 1718/19-1734), který dílnu odprodal Františku Antonínovi Schönsteinovi (1734-1737), přišlému sem z rakouského Retzu (zde byl činný 1714-1733). Roku 1730 přenesl do Jindřichova Hradce nakrátko vlastní tiskárnu také Jan Petr Kyncl. Původní Jakešova a Schönsteinova dílna přešla 1737 prodejem na rodinu Hilgartnerových, v jejichž majetku byla do 1797. Dalším vlastníkem se stal Josef Jan Landfras. Landfraserovi pak tiskárnu kultivovali až do znárodnění.


Lit.: BĚHALOVÁ, Š.: Knižní kultura v Jindřichově Hradci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1993 (red. V. Pumprla). Olomouc 1993, s. 41-44; BĚHALOVÁ, Š.: Landfrasova tiskárna a Jindřichův Hradec. In: Tiskárny a tisky 19. století. Sborník příspěvků z celostátní konference pořádané při příležitosti 200. výročí založení jindřichohradecké Landfrasovy tiskárny (red. Š. Běhalová). Jindřichův Hradec 1998, s. 38-45; PLETZER, K.: Nejstarší jindřichohradečtí tiskaři. Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 34, 1997, s. 103-112; VOLF, J.: Z dějin osvícenské kultury (K dějinám knihtiskárny v Jindřichově Hradci). Národopisný věstník českoslovanský 24, 1931, s. 211-220.

Lex.: CHYBA 325 a 346-347 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; PAISEY (1988) 125 (Jakeš činný od 1718) a 233 (Schoenstein).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.