Jobst Gutknecht

Z Encyklopedie knihy

Jobst Gutknecht (zemř. 1542) norimberský tiskař, jehož plodná činnost je doložena v letech 1514-1541. Vydával školní učebnice, písně a knížky lidového čtení. K typograficky nejkvalitnějším knihám patří Missale Pataviense (Nürnberg 1514). V edičním programu nechyběla ani Lutherova díla (mezi 1518-1539 připravil na 112 edicí).

Tiskárna od roku 1542 připadla synovi Christophu Gutknechtovi (zemř. 1548), který část své kapacity věnoval objednávkám z Čech. Amedeo Molnár píše, že zprostředkovatelem zakázek byl mladoboleslavský tiskař Václav Oustský zvaný Vaněk. Gutknecht tak vydal český překlad protipapežsky orientovaného díla protestanta Thomase Kirchmeyera (Naogeorga) Tragedy nová Pammachius jméno mající (Nürnberg 1546). Text příhodně doplnil osmi dřevořezy dle Hanse Sebalda Behama, Niklase Störa a Wolfa Trauta. Mimo to zde užil ještě část ilustračního cyklu Erharda Schöna, který byl Hansem Guldenmundem původně otištěn v anonymním novinovém letáku Eyn wunderliche Weyssagung, von dem Babstumb, wie es yhm biß an das Endt der Welt gehen sol (Nürnberg 1527 a v tomtéž roce několikrát ještě v jiných německých městech). Ve stejné době Gutknecht vydal Calvinovo Pokorné a ponížené napomínání k … císaři Karlovi Pátému (Nürnberg? 1546) a snad také jeho Dvě epištoly o věcech tohoto času znáti velmi potřebných (Nürnberg? 1546). I tisk Melanchthonova díla Najvětší a najpřednější rozdílové mezi … učením evangelium svatého a mezi tím modlářským a papežským učením (Nürnberg? 1546) lze do Gutknechtovy tiskárny umístit jen hypoteticky. V letech 1548-1584 pokračoval v činnosti Christophův syn Friedrich Gutknecht (zemř. 1590).


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Die tschechische Drucke des Nürnberger Druckers Christoph Gutknecht. Gutenberg-Jahrbuch 1991, s. 249-268; BOHATCOVÁ, M.: Knižní dřevořez v Čechách a na Moravě od 70. let 15. století do 1620. Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1. Od počátků renesance do závěru baroka (věd. red. J. Dvorský). Praha 1989, s. 107-116; MOLNÁR, A.: Boleslavští bratří. Praha 1952; ZIMMERMANN, H.: K výzdobě norimberského českého vydání Pamachia z roku 1546. Časopis československých knihovníků 7, 1928, s. 5-9.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 354 a 359; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 368; PAISEY, D. L.: German printers, booksellers and publishers of the seventeenth century: some amendments and additions to Benzing. Gutenberg-Jahrbuch 1989, s. 168.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.