Johann Paul Zieger

Z Encyklopedie knihy

Verze z 8. 9. 2016, 23:15, kterou vytvořil Petr Voit (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Johann Paul Zieger kreslíř a mědirytec činný v Norimberku koncem 17. století. Věnoval se portrétní tvorbě a historickým námětům. Volnou grafiku značil „IPZ“, anebo „HP Z fe“ (v tomto monogramu je písmeno P vepsáno k pravému dříku H). Úplnou signaturu užil na alegorickém frontispisu u nás méně známého dějepisného bohemika Des uralten Herzogthum und Königreichs Böhmen kurze Regenten-Beschreibung (Nürnberg 1685). Cyklus 61 portrétů českých knížat a panovníků od praotce Čecha až po Leopolda I. (Fridrich Falcký chybí) značen není, ale nepochybně vznikl prací téhož rytce. Nejstarší vrstva stojících vladařů typově odpovídá malbám na Pražském hradě za Vladislava Jagellonského. Hradní cyklus, zničený požárem 1541, dnes prostředkují mimo jiné lavírované kopie Házmburského kodexu, o něhož se opírá dlouhá ikonografická tradice (v knižní ilustraci přicházejí kruhové medailony s poprsími nejprve v Kuthenově Kronice 1539, stojící postavy reprodukovali ještě bratři Saltzerové v 60. a 70. letech 18. století).

Počínaje Holzmannem a Bohattou je literárními historiky za autora této katolicky orientované kroniky považován norimberský knihkupec a nakladatel Johann Zieger, podepsaný v dedikaci Adolfu Vratislavovi ze Šternberka jako „unterthänigster Knecht Johann Zieger, Buchhändler von Nürnberg“. Jsou-li knihkupec Johann a mědirytec Johann Paul příbuzní, anebo jde-li dokonce o jednu osobu, nevíme. Moderní německá bibliografie (VD 17) za autora Regentenbeschreibungu považuje Johanna Christopha Beera.

Literatura

Lit.: HOLZMANN, M.-BOHATTA, H.: Deutsches Anonymen-Lexikon 1501-1926. Bd. 1-7. Weimar 1902-1928 (repr. 1962).

Lex.: NAGLER 25. 264 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 3. 1386 a 4. 317; THIEME-BECKER 36. 484. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.