Johann Rhau-Grunenberg

Z Encyklopedie knihy

Johann Rhau-Grunenberg (též jen Gronenberg, Grunenberg, IG, Prasinoreos, Viridimontanus) tiskař pocházející z Hesenska a usazený nejprve 1507 v Erfurtu a následně 1508-1527 ve Wittenberku. Poněvadž se wittenberská dílna, vybavená původním zařízením kolegy Nikolase Marschalka, nacházela v prostorách augustiniánského kláštera, některá impresa znějí „apud Aurelianos“, „apud Augustinos“, „apud Collegium novum“ či „bei den Augustinern“. Dílna se otevřela zejména reformační literatuře. Byla bezkonkurenčně první v rozšiřování raných Lutherových edicí, např. žaltář Sepher thehillim, hoc est Liber laudum sive Hymnorum (Wittenberg 1513) s reformátorovu předmluvou, dále Lutherova Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (Wittenberg 1515) a Divi Pauli apostoli ad Galathas epistola (Wittenberg 1516). V letech 1513-1527 zde vyšlo více než 200 Lutherových titulů. Luther i Melanchthon však tiskárně vytýkali pomalou a občas i nekvalitní práci. Na titulních stranách několika knih, např. Johannes Lonicer Biblia nova Alveldensis (Wittenberg 1520), Rhau-Grunenberg užil borduru Lucase Cranacha st. s figurálními a zoomorfními motivy a se schematickým vyobrazením knihtiskařského lisu obsluhovaného dvěma pracovníky. Toto vyobrazení lisu, doplněné iniciálami majitele IG, je mimo četné varianty zpracované v tiskařských signetech jedno z nejstarších. Když principál zemřel, dílna přešla na synovce Georga Rhaua.


Lit.: CLAUS, H.: Die Tätigkeit der Presse Johann Rhau-Grunenbergs in den Jahren 1524/25. Gutenberg-Jahrbuch 1964, s. 155-163; JOACHIM, J.: Die Drucker Johannes Grunenberg und Georg Rhau in Wittenberg. Zentralblatt für Bibliothekswesen 21, 1904, s. 433-439; VELKE, W.: Der erste Lutherbuchdrucker stammt aus Grünberg in Hessen. Mitteilungen des oberhessischen Geschichtsvereins 24, 1922, s. 19-27.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 497; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 434.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.