Jonáš Bubenka

Z Encyklopedie knihy

Jonáš Bubenka (též B., Bubenkius, Bubenko, ca 1650-1705) slovenský evangelický kněz, korektor v tiskárně Samuela Brewera a intelektuál, jehož činnost publicistická, výtvarná, hudební i publicistická byla ponejvíce spjata s Prešovem a Levočou. Kresbě a dřevořezáčství se věnoval jako samouk. Komenského slovník Orbis sensualium pictus quadrilinguis (Levoča 1685) ilustroval 152 dřevořezy a snad byl také překladatelem jedné z jazykových částí tohoto díla do češtiny. Ilustrace řemesel pro Komenského slovník, signované „sculpsit Jonas Bubenkius Leutschoviae 1679“, nevynikají po umělecké stránce, ale mají nespornou kulturněhistorickou hodnotu.


Lit.: CINCÍK, J.: Slovenské grafické umenie. Martin 1944; PETROVÁ-PLESKOTOVÁ, A.: Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia. Bratislava 1966; POLÁK, J.: Grafika XVI. a XVII. století na východním Slovensku. Umění 5, 1932, s. 162-165; SABOL, E.: Medirytina v knižnej ilustrácii na Slovensku do konca XVIII. storočia. In: Z minulosti knihy na Slovensku. Knihovedný sborník (red. B. Bálent). Martin 1959, s. 139-171; VALACH, J.: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin 1987.

Lex.: CHYBA 63 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 1. 105 = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.; MINÁČ (red.) 1. 335 = MINÁČ, Vl. (a kol.): Slovenský biografický slovník. Sv. 1-6. Martin 1986-1994.; THIEME-BECKER 5. 172 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 113. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.