Josef Antonín Schilhart

Z Encyklopedie knihy

Verze z 28. 8. 2019, 10:17, kterou vytvořil Vojtech.sicha (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Josef Antonín Schilhart (též Šilhart, Šylhart, zemř. 1727) tiskař působící krátkodobě 1723 jako zakladatel řemesla v Pelhřimově. Už následujícího roku 1724, nikoli 1725, jak se doposud soudilo, ho zastihujeme v Praze. Tady se jako samostatný živnostník do 1726 specializoval na výrobu knižních tezí univerzitních dizertací a drobných příležitostných kázání, např. Eröffneter Gnaden-Schatz (Praha 1724 s impresem „Alt-Stadt Prag umbgedruckt beym Joseph Antoni Schilhart“) nebo Kilian Anton Böhm Hortus voluptatis, … oder Geistlicher Wollust-Garten der himmlischen Stadt Jerusalem … das ist Dominicale … Predigen auff alle Sonntäg durch das gantze Jahr (Praha 1725). Živnosti však zanechal a v letech 1726-1727, poté co zapravil pohledávky za svého předchůdce Wickharta, se stal nájemcem pražské Tiskárny arcibiskupské. Na podzim 1727 zemřel a pronájem připadl ovdovělé manželce Kateřině Schilhartové. Roku 1728 však stopy po ní mizí a uvolněnou tiskárnu si pronajal Matěj Adam Höger.


Lex.: CHYBA 238 = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.; JIREČEK 2. 256. = JIREČEK, J.: Rukověť k dějinám literatury české do konce XVIII. věku. Sv. 1-2. Praha 1875-1876.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.