Josef Jan Morgensäuler

Z Encyklopedie knihy

Josef Jan Morgensäuler (též JJM, Morgensailer, Morgensayler, 1748-1816) zakladatel novodobého knihtisku v Plzni. Narodil se v Praze, ale jeho otec Johann pocházel z Rakouska. Během 1774-1786 působil Josef Jan ve funkci faktora u pražského velkopodnikatele Jana Nepomuka Ferdinanda Schönfelda. Kratičká Elegie dem Grafen Joseph von Auersperg od Franze Salese Würnitzera (Plzeň 1787) dokládá, že vlastní živnost si v Plzni otevřel vzápětí po odchodu z Prahy a nikoli až 1790, jak uvádí Karel Chyba. Ačkoli tiskárna měla jen jeden ruční lis, vedlo se jí dobře, neboť neměla v regionu konkurenci. Morgensäuler okolo 1790 provozoval i půjčovnu knih, první instituci tohoto druhu mimo Prahu. Roku 1790 navázal obchodní kontakty se začínajícím lipským knihkupcem Karlem Franzem Gottliebem Köhlerem (1764-1833), jehož příbuzný Christian Gottlieb působil v Plzni od 1770 jako knihvazač. Téhož roku 1790 byla otevřena ještě filiálka v Klatovech, kterou Morgensäuler s faktorským přispěním herce a pozdějšího úředníka Jana Nepomuka Komárka (1757-1819) provozoval zřejmě jen do roku 1810. Tehdy se totiž klatovská dílna stala Komárkovým vlastnictvím.

Josef Jan Morgensäuler vydával vesměs texty jazykově německé (převládají Komárkovy divadelní hry a spisy pro mládež), okrajově latinské (příležitostné tisky) a vcelku zanedbatelně české (kramářské písně a modlitební literatura). Disponoval bohatou škálou klasicistního knižního dekoru. V Praze si zajistil také spolupráci Jana Berky. Na titulní straně anonymních Briefe aus verschiedenen Weltgegangen (Plzeň-Leipzig 1795-1796) je Berkou rytý tiskařův signet (moře s plachetnicemi a skálou nesoucí propletené iniciály JJM). Další Berkova mědirytina je užita jako frontispis v knize Jana Nepomuka Komárka Unterhaltungen für Abendstunden (Plzeň 1811).

Po Morgensäulerově smrti přešla živnost v Plzni na vdovu Rozinu Morgensäulerovou st., která se 1817 provdala za domovského faktora Leopolda Reinera (též Rayner, zemř. 1833), budoucího krajského tiskaře (od 1825) a zakladatele první plzeňské litografické dílny (1831). Po Reinerově tragické smrti firmu vedl faktor Jan Michal Schmidt (též Schmid, Šmid, 1807-1884), manžel Morgensäulerovy dcery Roziny ml. Poté, co byly roku 1837 vypořádány dědické nároky ze strany Reinerových dědiců, plzeňská tiskárna přešla do Schmidtova vlastnictví.


Lit.: ŠEBESTA, Ed.-KREJČÍK, A. L.: Popis obyvatelstva hlavního města Prahy z roku 1770. I. Staré Město. Praha 1933; ŠEDO, I. P.: Tiskárna Josefa Jana Morgensäulera v Plzni. Knihy a dějiny 7/8, 2000-2001, s. 5-27; VOLF, J.: Dějiny veřejných půjčoven knih v Čechách do r. 1848. Praha 1931; VOLF, J.: Dodatky k činnosti knihtiskárny J. J. Morgensäulera v Plzni. Plzeňsko 4, 1922, s. 74; VOLF, J.: Plzeňský tiskař Josef Jan Morgensäuler. Plzeň 1920.

Lex.: CHYBA 191 (Morgensäuler), 217-218 (Reiner), 240 (Schmid).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.