Josef Klug

Z Encyklopedie knihy

Klugova edice Husových dopisů (Wittenberg 1537). Hus, Jan: Etliche Brieve … aus dem Gefengnis zu Costentz an die Behemen geschrieben (Wittenberg, Josef Klug 1537). Titulní strana. Antikvariát Meissner (Praha).

Josef Klug (též Klöck, zemř. 1552) tiskař ve Wittenberku pracující 1522 jako vedoucí dílny Lucase Cranacha st. a od 1523 až do konce života samostatně. Profiloval se jednoznačně v oblasti reformační literatury. Jen mezi 1524-1546 vytiskl na 135 Lutherových prací, např. Eyn christlicher Trostbrieff an die Miltenberger (Wittenberg 1524). Z jeho tiskárny vyšel také soubor dopisů Jana Husa, nejprve latinsky jako Tres epistolae … e carcere Constantiensi ad Boemos scriptae (Wittenberg 1536) a o rok později v překladu Johanna Agricoly Etliche Brieve … aus dem Gefengnis zu Costentz an die Behemen geschrieben (Wittenberg 1537). Mimo to přinejmenším v období přípravy šmalkaldské války zásoboval České země česky tištěnými novinovými letáky. Jako tiskař je podepsán na protipapežském spisku Věčného bozoského [!] majestátu deklarací na acht proti papeži Pavlovi Třetímu (Wittenberg 1546) a na Lutherově Vejstraze … k svejm milejm Němcóm (Wittenberg 1547).

V nové době byly Mirjam Bohatcovou na základě typologických shod hypoteticky připsány Klugově tiskárně ještě asi dvě desítky tiskařsky anonymních časových publikací (část z nich starší čeští bibliografové považovali za moravské práce Jana Olivetského z Olivetu st.). Některé případy připouštějí ovšem i jiné možnosti atribuce. Kupříkladu leták Johanna Bugenhagena st. Křesťanské napomínání … k chvalitebným sousedóm Čechóm, Slezákóm, Lužickým (Wittenberg? 1546) se zdá být spíše prací wittenberského Hanse Luffta a dialogický pamflet Cyriaca Schnauße Pasquillus. Noviny o čertu a papeži, dvou sobě věrných a sestoupených tovaryších, a jejich o nynějších příbězích společném rozmlouvání (Wittenberg? 1547) zase norimberským tiskem dvojice Johann vom Berg a Ulrich Neuber atd. V tiskárně Josefa Kluga se vyučil a samostatně pracoval syn Thomas (zemř. 1563), který je jako tiskař doložen v letech 1554-1563.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Knihtiskařská linie Olivetských. Časopis Národního muzea, ř. hist. 151, 1982, s. 129-160; BOHATCOVÁ, M.: Wittenberger Flugschriften aus der Zeit des Schmalkaldischen Krieges und die Probleme ihrer tschechischen Ausgaben. Gutenberg-Jahrbuch 1983, s. 195-214; JIREČEK, J.: České pamflety za války šmalkaldské. Časopis Českého muzea 49, 1875, s. 95-100; VOLZ, H.: Die Wittenberger Gesangbuchdrucker Joseph Klug und Hans Lufft. Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie 4, 1958-1959, s. 129-133.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 499 a 501; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 384.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.