Kapitála

Z Encyklopedie knihy

Kapitála (z lat. caput = kapitola; angl. capital, fr. petite capitale, něm. Kapitelchän, Kapitalbuchstabe) písmeno velké abecedy starořímského původu konstruované do dvou linek a užívané na antických kamenných nápisech. Součástí písmové kresby jsou serify jakožto upomínky záseků kamenického dláta. V teorii knihtisku se kapitála synonymně nazývá majuskule nebo verzála. Plní-li kapitála funkce vyznačovací (např. v nadpisech kapitol), její rozměr je o jeden až dva typografické body větší nežli minuskulní písmo textové.


Lit.: HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.