Kaspar Stolshagen

Z Encyklopedie knihy

Kaspar Stolshagen (též Stolshagius, Stolzhagius, 1550-1593) německý humanista, básník a teolog působící od roku 1587 až do své smrti jako kazatel u sv. Jakuba v Jihlavě. Zde v lokalitě zvané Stará Hora (Altenberg an der Iglaw) s pomocí jinak neznámého výkonného tiskaře Michaela Lacandera provozoval soukromou tiskárnu (Privatdruckerei), kterou si přivezl z rodného Stendalu. Snad během let 1587-1589 na Staré Hoře vycházely nekomerční příležitostné tisky, např. Kaspar Stolshagen Daphnis, ecloga parentalis ... domino Henrico, libero baroni in Wallstein (Jihlava 1589). Dílna je zde s ohledem na etymologii pomístního názvu označena jako „officina Palaeorina Bohem.“ (řec. palaios = starý, oreios = hornatý). Majiteli však přinesla finanční problémy. S dluhy přešla jako zástava na tamního papírníka Benedikta Freye a někdy v roce 1595 stopa po ní mizí. Jediné pojednání k tématu sepsal Bohumír Jan Dlabač Kurzgefasste Nachricht von der noch unbekannten Buchdruckerey zu Altenberg in Böhmen (Praha 1797).


Lit.: BAĎUROVÁ, A.: Rudolfinský knihtisk v Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800. Knihy a dějiny 4/1, 1997, s. 21-39; BŘEŇOVÁ, V.: Strahovští knihovníci a jejich příspěvky k dějinám knihtisku. Strahovská knihovna, sborník Památníku národního písemnictví 7. Praha 1972, s. 191-217; VOBR, J.: Jihlavské tisky českých kramářských písní. Praha 1970 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze).

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 4; CHYBA 260. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.