Knihovní katalog

Z Encyklopedie knihy

Knihovní katalog (též soupis, angl. library catalogue, něm. Bibliothekskatalog) je seznam knih.

Ve středověku vznikaly katalogy zejména v institucionálních knihovnách obvykle jako utilitární soupisy, které byly určeny pro základní evidenci a půjčování knih. Obsahovaly signaturu knihy a její zkrácený titul. Záznamy byly často nepřesné a shodovaly se s tituly, které byly uvedeny v knihách - buď v přední části knihy, nebo na štítku na přední desce a podobně. Identifikace dodnes dochovaných rukopisů v dobových soupisech je proto obtížná a často je nutné pracovat pouze s možnými identifikacemi. Zřídka byly středověké soupisy knih důkladnější a obsahovaly také například incipit díla nebo zmínku o donátorovi. Vedle těchto seznamů se zachovaly také seznamy knih z osobního vlastnictví zejména ve kšaftech a v pozůstalostních inventářích. V raném novověku byly záznamy o knihách v katalozích důkladnější, ale katalogizátoři často rukopisům nerozuměli (kvůli jazyku či žánrům, které už v té době nebyly obvyklé), a tak je do soupisů zaznamenali jen velmi povšechně.

Přibližně od konce 19. století až do současnosti vznikají vědecké katalogy rukopisů, které ve svých komplexně založených popisech využívají nejnovějších kodikologických poznatků a metod.

Lit.: HLAVÁČEK, Ivan. Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích: příspěvek ke kulturním dějinám českým, Praha 1966.

Autor hesla: Jindrich.marek