Knihovna Adama z Nežetic

Z Encyklopedie knihy

Adam z Nežetic († 1414) studoval na pražské univerzitě, kde zastával v zimním semestru 1405–1406 i úřad rektora, a působil ve správě pražského arcibiskupství, mj. jako jeho generální vikář.

Z jeho knihovny se dochovalo nejméně pět rukopisů uložených dnes v knihovně pražské metropolitní kapituly a jeden kodex z dvojsvazkového souboru, který odkázal augustiniánské kanonii v Roudnici nad Labem a který je dnes uchováván v Knihovně Národního muzea. Pro poznání Adamovy knihovny je ale důležitější seznam knih v jeho pozůstalosti, dochovaný jednak v jeho testamentu, jednak v soupisu knih zhotoveném v prostředí pražské kapituly, jíž Adam naprostou většinu svých kodexů odkázal (jednotliviny zanechal také několika osobám a z institucí kromě roudnického kláštera i augustiniánské kanonii v Rokycanech, klášteru celestinů na Novém Městě pražském a benediktinskému klášteru v Břevnově). Z cca 60 kodexů, které jsou v soupisech uvedeny, jich kapitulní knihovna získala zhruba 50, rozsah Adamovy knihovny byl ale větší, protože tři ze šesti dochovaných kodexů se nepodařilo ztotožnit se žádným záznamem v testamentu. V něm je rovněž uvedeno, že rukopisy měly být půjčovány univerzitním studentům, kteří však nesměli být podezřelí ze zastávání učení Johna Wycliffa. Se zápůjčkami rukopisů je spojen i další, v českém materiálu výjimečný pramen – výpůjční katalog kodexů z Adamovy knihovny, který ale obsahuje jen osm zápisů, které psali sami vypůjčitelé.

Z obsahového hlediska tvořily cca jednu třetinu Adamovy knihovny rukopisy právní, což nepochybně souvisí s jeho úředním působením; zastoupeny jsou kromě základních sbírek církevního práva i texty procesní a díla římského práva. Přibližně polovina svazků obsahovala texty teologické, mezi jejichž autory byli zastoupeni jak církevní otcové, tak i představitelé scholastiky – zčásti šlo o autory 13. a 14. století, jen výjimečně jsou ale doloženi autoři současní. Menší homogenní skupinu tvoří spisy spojené s univerzitní výukou, kam spadají texty jak filozofické, tak i z oborů kvadrivia. Ostatní oblasti (encyklopedie, homilie a kazatelské pomůcky, spisy antických autorů) jsou zastoupeny jen jednotlivinami. Kromě obecně rozšířených textů jsou v knihovně Adama z Nežetic doloženy i texty zřídkavé (Averroův komentář k Aristotelově Metafyzice, Cassiodorův spis De vera amicitia).

Literatura: HLAVÁČEK, I.: Studie k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské II. Některé knihovny soukromé, in: HLAVÁČEK, I.: Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005, s. 208–251, zejm. s. 234–251.

Autor hesla: Michal.dragoun