Knihovna Jana IV. z Dražic

Z Encyklopedie knihy

Jan IV. z Dražic (asi 1260–1343) pocházel ze šlechtického rodu a zastával v letech 1301–1343 úřad pražského biskupa. Za svého episkopátu reformoval českou církevní správu, o dobových trendech v této oblasti získal přehled mj. při své účasti na koncilu ve Vienne (1311–1312) a v období 1318–1329, kdy dlouhodobě pobýval v Avignonu, kde proti němu byl veden proces, v němž byl obviněn z podpory kacířů. Pobyt u papežského dvora ovlivnil také umělecké cítění Jana IV. z Dražic. Po návratu nechal přestavět a opevnit biskupský dvůr na Malé Straně a zasáhl do stavební činnosti v Roudnici nad Labem, Dražicích i na jiných místech. 

Do dějin knižní kultury v Čechách se zapsal založením augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem v roce 1333, tomuto svému založení také daroval bibli francouzského původu z konce 13. století (Knihovna Národního muzea XV A 6), řadu právních rukopisů, které pořídil nejspíše v Avignonu (prokazatelné je to zejména u rukopisu obsahujícího Speculum iudiciale Vilému Duranda, Knihovna Národního muzea XII A 11, do něhož byl na okraj úvodního listu druhotně domalován dražický erb) a asi také tzv. Dražický misál, obsahující erby Jana IV. a pražského biskupství (Knihovna Národního muzea XIII B 9). Preface jsou v misálu notovány českou chorální notací.

Jan IV. z Dražic také inicioval vytvoření kroniky Františka Pražského a dal vyhotovit rukopisný sborník děl o české historii, tzv. Dražický kodex (pražská kapitulní knihovna, sign. G 5), z něhož snad čerpal své zprávy o českých dějinách i Karel IV.

Literatura: HLAVÁČKOVÁ, H. J.: Misál z Dražic. In: K. Benešovská (ed.): Královský sňatek: Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010, s. 518. HLEDÍKOVÁ, Z.: Biskup Jan IV. z Dražic (1301–1343), Praha 1991. JIRKOVÁ, K.: Iluminované rukopisy Jana IV. z Dražic. Diplomová práce, KTF UK, Praha 2014.

Autor hesla: Michal.dragoun