Knihovna Jana Ondřejova řečeného Šindel

Z Encyklopedie knihy

Jan Ondřejův, zvaný Šindel († 1455–1457), je znám především jako astronom a lékař. Studoval na univerzitách v Praze a ve Vídni, na pražské univerzitě zastával i úřad rektora. Působil jako lékař Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a v době husitských válek také jako lékař v Norimberku.

Ze Šindelova literárního díla jsou známy výklady matematických spisů, s různou mírou jistoty mu je připisováno také autorství různých děl astronomických a lékařských. Z jeho hlavního odborného zájmu se vymyká výklad Desatera. Někteří autoři jej považují také za tvůrce projektu a výpočtů nutných pro stavbu pražského orloje na začátku 15. století.

Rukopisy Jana Šindela byly identifikovány na základě vlastnického monogramu, který se v nich (leckdy opakovaně) objevuje. Kodexů s touto značkou bylo zatím identifikováno v Národní knihovně České republiky více než dvacet (např. IV A 23, IV E 11, IV F 20). V rukopisech není zapsáno jméno majitele, Šindelovo vlastnictví ale dobře odpovídá zprávě z počátku 17. století, podle níž Jan Šindel daroval knihovně Karlovy koleje téměř 200 svazků, převážně lékařských a matematických. Nadpoloviční většina dochovaných kodexů se zmíněným monogramem totiž obsahuje právě texty astronomické, lékařské a matematické. Větší skupinu dále tvoří opisy děl antických autorů, zbytek rukopisů již tematicky homogenní není, obsahuje spisy filosofické, gramatické, Etymologiae Isidora ze Sevilly, ale i dílo Petrarkovo. Na rozdíl od většiny jiných známých knihoven zde zcela chybí díla teologická. Časové rozmezí vzniku kodexů zahrnuje široké rozmezí 12.-15. století a řada z nich byla napsána mimo území českých zemí.

Literatura: URBÁNKOVÁ, E.: Zbytky knihovny snad M. Jana Šindela v Universitní knihovně. Ročenka Universitní knihovny v Praze 1960–1961, Praha 1962 s. 87–97.

Autor hesla: Michal.dragoun