Knihovna Prokopa z Kladrub

Z Encyklopedie knihy

Prokop z Kladrub (kolem 1380–1453) studoval na pražské artistické fakultě, v roce 1412 byl jejím děkanem a v roce 1417 kvodlibetářem. Patřil mezi čelné odpůrce husitství, z Prahy odešel nejprve do Plzně a v roce 1429 do Lipska, na tamní univerzitě získal v roce 1434 doktorát teologie. Po návratu do Čech zastával různé funkce v pražské kapitule, jejímž členem se stal v roce 1436, a působil až do své smrti také jako administrátor katolické církve.

Z jeho literárního díla je dochován soubor kázání, polemický spis proti příjímání podobojí a obrazoborectví, krátké pojednání proti husitským článkům, výklady a promluvy spojené s jeho činností v Lipsku a několik listů; nejisté je Prokopovo autorství několika drobných rétorických textů.

Z Prokopovy knihovny bylo identifikováno 70 svazků, které jsou s jednou výjimkou uloženy ve fondu pražské kapitulní knihovny; kromě toho Prokop o řadu svých knih přišel při odchodu z Prahy před rokem 1424. U některých svazků jde o Prokopovy autografy, další rukopisy koupil, v jednom je uveden i důvod, „aby kniha nebyla odvezena z Čech“. Po návratu z Lipska získal neznámým způsobem některé kodexy opsané Blažkem z Dobřan.

Z obsahového hlediska v dochovaných rukopisech převažují výklady bible (z rozšířených autorů např. Petr Comestor, Mikuláš z Lyry, Mikuláš z Gorranu, Jean Gerson) a díla patristická a kazatelská (kromě Jakuba z Voragine, Bertranda de Turre, Konráda z Brundelsheimu a Prokopových vlastních textů i čeští autoři Milíč z Kroměříže a Mikuláš z Loun). Významný podíl mají také soudobé polemické spisy s převahou protihusitských autorů (např. Ondřej z Brodu, Mařík Rvačka, Stanislav ze Znojma, Štěpán z Pálče), Prokopova knihovna ale obsahovala i spisy husitské. Poměrně málo jsou zastoupeny spisy scholastické, a to převážně spisy Tomáše Akvinského; dále díla mystická a příručky využitelné v pastorační praxi.

Literatura: KADLEC, J.: Mistr Prokop z Kladrub. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 12, 1972, s. 91–110; KADLEC, J.: Die Bibliothek des M. Prokop aus Kladrub. Mediaevalia Bohemica 1, 1969, s. 315–320.

Autor hesla: Michal.dragoun