Knihovna Václava z Rovného

Z Encyklopedie knihy

Václav z Rovného (1448–1531) působil po studiích na univerzitě ve Vídni přes 30 let jako kancléř rodu Rožmberků, na tuto funkci rezignoval v roce 1509. V jeho knihovně již zcela převažovaly knihy tištěné – rukopisů jsou dochovány asi dvě desítky, polovina z nich v Knihovně Národního muzea, další čtyři v Národní knihovně ČR a jednotliviny i v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, Třeboni a Vatikánu. Některé z rukopisů si i sám opsal. Po obsahové stránce jde zvláště o díla teologicko-moralistická, kontemplativní a protireformační, odrazem jeho praktického působení je významný podíl textů epistolografických, naopak antičtí a humanističtí autoři jsou v jeho knihovně zastoupeni jen málo. Kromě svých nákupů získal, snad jako dědictví, i knihovny českokrumlovských farářů Alexandra z Krumlova († 1496) a Martina Mareše († 1499), menší počet kodexů dostal i jako jiné odkazy nebo dary. Naprostou většinu svého rozsáhlého souboru (J. Hejnic eviduje 231 jednotek v menším počtu svazků, další literatura uvádí počet svazků ještě vyšší) věnoval českokrumlovské kaplanské knihovně, jednotliviny i augustiniánům v Třeboni. Jeho svazky věnované kaplanské knihovně jsou většinou označeny věnovacím distichem „Author constructe domus en me legat amicis / grates nunc habeo, Vencesilae, pias“, používal ale i věnování prozaické.

Literatura: HEJNIC, J. O knihovně Václava z Rovného. Sborník Národního muzea v Praze –  řada A, historie 22, 1968, č. 5, s. 229–356; HEJNIC, J. Knihovna Václava z Rovného jako historický pramen. In: POLIŠENSKÝ, J; ŠMAHEL, F. (edd.). Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory. Sborník prací k 500. výročí českého knihtisku. Praha 1970, s. 169–189.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.