Knihovna Vojtěcha Raňkova z Ježova

Z Encyklopedie knihy

Vojtěch Raňkův z Ježova († 1388) studoval na pařížské univerzitě, kde se stal doktorem teologie a v roce 1355 zastával i úřad rektora; pobýval rovněž v Avignonu a Oxfordu. V sedmdesátých letech 14. století se definitivně vrátil do Prahy, kde působil mj. jako scholastik u katedrálního kostela sv. Víta. Z jeho literární činnosti jsou dochovány kvestie spjaté s univerzitním působením, kázání (mj. proslovil smuteční řeč při pohřbu Karla IV.), polemická díla, naučení o otázkách církevního života a klášterní disciplíny, básně a listy.

Z jeho knihovny je dodnes dochováno nejméně 17 rukopisů, z nichž devět je uloženo v různých pražských knihovnách, další jsou potom v Benátkách, Norimberku, Paříži a Vídni. Jde nepochybně pouze o malý zlomek jeho knihovny, jak dosvědčují další prameny. Na zadním přídeští rukopisu Knihovny Národního muzea XII C 12 je dochován seznam asi 24 svazků, které si Vojtěch poslal z Avignonu do Paříže, a břevnovský klášter v roce 1388 dosvědčil, že mu Vojtěch daroval všechny své knihy – u žádného z dochovaných svazků však spojitost s břevnovským klášterem nelze prokázat, naopak některé rukopisy se jistě dostaly do knihovny Karlovy koleje pražské univerzity a možná i do dalších kolejních knihoven. 

Dochované rukopisy a fragmentární zprávy dosvědčují, že obsahový záběr Vojtěchovy knihovny byl velmi široký: v seznamu v rukopisu KNM XII C 12 jsou uvedeny kromě kázání a teologických děl i komentáře k Aristotelovi, díla právní, texty antických autorů i spis astronomický. V některých dalších dochovaných kodexech jsou zapsána díla v českém prostředí málo obvyklá (např. kvodlibet Godefrida de Fontibus v kapitulním rukopisu C VI, díla Viléma Ockhama a Osberta Pickenhama v C CV), což souvisí se zahraničním původem těchto svazků. Na základě dochovaných pramenů se předpokládá, že Vojtěchova knihovna byla ve své době v Čechách obsahově mimořádná, nejen pro šíři svého záběru, ale i proto, že shromažďovala i díla současná, která se jinak do Čech dostávala až s určitým časovým odstupem.

V některých Vojtěchových rukopisech (KNM XII C 12, NK ČR III G 1) je dochován i jeho vlastnický monogram, složený z písmen A R.

Literatura: HLAVÁČEK, I.: Studie k dějinám knihoven v českém státě v době předhusitské II. Některé knihovny soukromé, in: HLAVÁČEK, I.: Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005, s. 208–251, zejm. s. 210–223; KADLEC, J.: Leben und Schriften des Prager Magisters Adalbert Rankonis de Ericinio, Münster 1971.

Autor hesla: Michal.dragoun