Knihovna benediktinského kláštera v Opatovicích

Z Encyklopedie knihy

Benediktinský klášter v Opatovicích byl založen za vlády českého knížete Vratislava II. (snad v roce 1073) na místě starší poustevny podléhající břevnovskému klášteru. Byl vypálen husity v roce 1421 a již nebyl obnoven.

Nečetné dochované zprávy a rukopisy dokumentují naše omezené znalosti o řadě českých knihoven raného a vrcholného středověku. Víceméně náhodně dochovaným pramenem je soupis klášterní knihovny z doby krátce před polovinou 14. století (dnes uložen v Národní knihovně České republiky, Teplá MS. fragm. 54). Soupis je složen z evidence vlastních knih kláštera (54 svazků) a z daru mnicha Jaroslava (13 svazků). Obsahuje v první řadě teologická díla, biblickou exegezi a sbírky kázání. V menší míře jsou přítomna díla hagiografická a dále texty filozofické a rétorické. Jedním svazkem jsou zastoupeny přírodní vědy (Macer de herbis congnoscendis) a hudební, kde jde o text výslovně spojený s českým prostředím (Liber discantorum operis Pragensis).

Několik rukopisů klášterní knihovny je dodnes dochováno: v první řadě jde o tzv. Homiliář opatovický z poloviny 12. století, který obsahuje i původní texty vzniklé na území Čech, a o Anály hradišťsko-opatovické, započaté v klášteře v Hradisku u Olomouce a po odchodu benediktinů dokončené v Opatovicích. Literární činnost členů opatovického kláštera ve 14. století ale dokládá i kronika tamního opata Neplacha a s klášterem je spojován i iluminovaný breviář opatovický ze 70. let 14. století.

Literatura: RYBA, B.: Nejstarší katalog rukopisů kláštera opatovického, Studie o rukopisech 9, 1970, s. 57–77.

Autor hesla: Michal.dragoun