Knihovna kláštera Hradisko u Olomouce

Z Encyklopedie knihy

Klášter Hradisko u Olomouce byl založen v roce 1077 jako benediktinský. Jeho zakladateli byli olomoucký údělný kníže Ota I. a jeho manželka Eufemie. V druhé polovině 40. let 12. století byli původní mniši nahrazeni premonstráty. Klášter byl několikrát poškozen při válečných taženích na Moravě (asi 1241 a 1253, 1432 a 1642), vždy však došlo k jeho obnově. V roce 1784 byl za josefinských reforem zrušen.

Z klášterní knihovny se dochovaly jen drobné zbytky, na základě kodikologického a paleografického výzkumu ale byla v klášteře prokázána v 30. a 40. letech 12. století existence skriptoria. Pro domácí knihovnu zde byl napsán rukopis s díly Jana Cassiana, uložený dnes v knihovně Královské kanonie premonstrátů na Strahově (DA III 25), který obsahuje ještě novověkou hradiskou vlastnickou poznámku a jehož vzhled dovoluje předpoklad, že se na něm podílel jak vedoucí písař místní písařské školy, tak jeho žáci. Dílem tohoto vedoucího písaře je také rukopis tzv. olomouckého kolektáře, označovaného rovněž jako Horologium Olomucense (Kungliga Biblioteket Stockholm, Cod. Theol. A 144), který zároveň umožňuje předpoklad užší spolupráce hradiského skriptoria s dílnou činnou při olomouckém biskupském kostele. Podle příbuznosti grafického projevu jednotlivých písařů v Hradisku vznikl také benediktinský breviář (dnes v knihovně kláštera v Rajhradě, sign. R 387) a opis Confessiones a kázání sv. Augustina (dnes v knihovně olomoucké kapituly, sign. CO 96). Grafickou příbuznost s produkcí hradiského skriptoria mají také dva exempláře tzv. zakládací listiny kladrubského kláštera, kam mohla po příchodu premonstrátů odejít část benediktinských mnichů. Další část původního osazenstva se jistě uchýlila do kláštera v Opatovicích, kam si s sebou odnesla i rukopis původních Análů hradišťsko-opatovických, které byly v Opatovicích dovedeny do dnešní podoby.

Literatura: HAVEL, D.: Počátky latinské písemné kultury v českých zemích. Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě, Brno 2018, zejm. s. 431–461.

Autor hesla: Michal.dragoun