Knihovna kláštera kartuziánů v Dolanech

Z Encyklopedie knihy

Dolanská kartouza byla založena roku 1386, kdy sem přešla část konventu z Tržku (asi za deset let přešel i zbytek konventu a ten zanikl). Rukou 1425 se klášter se roku 1425 kvůli obavám o vlastní bezpečnost přesunul do Olomouce. Zrušen byl v době josefinismu a velká část jeho rukopisného fondu se dochovala ve Vědecké knihovně v Olomouci (jiné kodexy byly roku 1678 věnovány františkánům v Moravské Třebové). Významnou postavou konventu a výrazným protihusitským polemikem byl Štěpán z Dolan († 1421). Původní podobu knihovny je vedle kolofonů možné rekonstruovat na základě vlastnických poznámek a typických vazeb. Z knihovny se dochovalo asi 130 svazků, z nichž 48 se hlásí do doby před polovinou dvacátých let 15. století, tedy před odchodem řeholních bratří do Olomouce. Ve srovnání s jinými dobovými knihovnami jde o velký počet. K rukopisům uváděným v literatuře třeba ještě připočíst Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat. qu. 1016 (zakoupený roku 2004) z konce 14. století a doby kolem roku 1416 s protihusitskými a dalšími spisy.

Lit.: HLAVÁČEK, Ivan. Poznámky ke knihovně kartuziánů v Dolanech v době předhusitské. In: Týž, Knihy a knihovny v českém středověku: studie k jejich dějinám do husitství. Praha: Karolinum, 2005, s. 333-339.

Autor hesla: Jindrich.marek