Knihovna olomoucké kapituly

Z Encyklopedie knihy

Hildebert s pomocníkem Everwinem, Biskup Jan Zdík prosí sv. Řehoře o ochranu pro nově zbudovaný olomoucký dóm, v borduře zobrazen písař rukopisu, malíř – kaligraf (Hildebert) a jeho pomocník Everwin při práci. Celostranná miniatura. Olomouc– klášter Hradisko, přelom třicátých čtyřicátých let 12. století. – Horologium Olomucense (Kolektář olomoucký) – Stockholm, Kungliga biblioteket, A 144, fol. 34v

Sbor kanovníků (kapitula) při katedrálním kostele sv. Petra na Předhradí už na konci 12. století jistě užíval liturgické knihy. První dochované rukopisy jsou ale spojeny až se skriptoriem olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Obsahují texty liturgické (CO. 24, CO. 135), exegetické (CO. 98, CO. 322), filosoficko-etické (CO. 469, CO. 93) a právnické (CO. 202, CO. 205). V této písařské dílně byly opisovány i tehdy soudobé texty. Jeden z rukopisů (CO. 464) obsahuje i opisy Zdíkovy korespondence.

Počet rukopisů a jejich obsahovou skladbu je možné vyčíst z kostelních inventářů, jež se dochovaly pro léta 1413, 1430 a 1435. Jednotlivé soupisy zachycují od 168 do 251 titulů z různých tehdy obvyklých oborů. Relativně početné mezi nimi jsou kodexy z oboru práva.

Z období od sklonku 13. do 15. století pochází mnoho významných rukopisů dodnes uložených ve fondu: Gratiánův Dekret (CO. 39), misál Herborda z Fulštejna (CO. 131), misál Johánka z Bludova (CO. 45) a další.

Za okupace Olomouce švédskými vojsky (1642-1650) byly odvezeny zřejmě jen vybrané rukopisy, mezi nimi bohatě iluminovaný kolektář Jindřich Zdíka zvaný Horologium olomoucké. Více bylo odvezených tištěných knih.

Lit.: KOHOUT, Štěpán. Kde voní pergamen: čtrnáctero návštěv rukopisné knihovny olomoucké kapituly. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 105 s. ISBN 978-80-244-2371-5.

Autor hesla: Jindrich.marek