Knihovna premonstrátského kláštera v Teplé

Z Encyklopedie knihy

Mistr ústeckého antifonáře, Madona adorovaná opatem Zikmundem v iniciále E(cce dies veniunt), znaky tepelského kláštera v popředí iniciály a v borduře. Iluminace Čechy, asi po 1491, písmo a notace Magdeburg, asi 1491. – Antifonář tepelský – Praha, Národní knihovna ČR, Teplá MS. E 10A, fol. 1r

Knihovna kláštera premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní je jednou z významných klášterních knihoven dochovaných na území České republiky. Klášter byl založen v roce 1193, ale písařská dílna v něm doložena není. Z období do začátku husitství pochází asi dvacet rukopisů, z toho ale pouze pět je české provenience (a pouze rukopis s legendou o životě zakladatele kláštera, blahoslaveného Hroznaty z poloviny 13. století (Vita fratris Hroznatae, Teplá Ms. b 4) je jistě tepelského původu. Jádro klášterního fondu tvoří knihovna z přelomu středověku a novověku. Na jejím rozvoji se podílel tepelský opat Sigmund Hausmann (1458–1507), za jehož vlády měla na 700 svazků, a později další opati.

Nejstarším tepelským rukopisem je Poenitentionale (Teplá MS. b 9) z první poloviny 9. století psané na pergamenu. Obsahuje penitenční texty i bavorskou zpovědní formuli a modlitbu ke sv. Jimramovi, která je jedinečným dokladem užití staré horní němčiny. Codex Teplensis (Teplá Ms. b 10) obsahuje překlad Nového zákona do němčiny z přelomu 14. a 15. století, který byl později využíván v tištěných Biblích. Ve fondu se nachází také známá a bohatě iluminovaná Modlitební kniha českého krále Ladislava Pohrobka (Teplá Ms. c 87). Na konci 15. století vznikl na zakázku opata Sigmunda soubor bohatě vypravených pergamenových liturgických rukopisů. Z období raného novověku pochází Liber hortensis - zahradnická kniha (Teplá MS. A 49) ze 17. století s kresbami návrhů záhonů a klášterní zahrady. Z této doby pocházejí i tepelské anály (Teplá Ms. A 47, celkem 24 sv.).

Fond tepelských inkunábulí dnes čítá více než 540 položek a vznikal už od doby působení Sigmunda Hausmanna, který prvotisky kupoval při svých cestách do zahraničí na území dnešního Německa a Itálie. Ve fondu je uložena kniha hodinek (Teplá B 33) vydaná roku 1498 v Paříži, tištěná na pergamenu a zdobená kvalitními dřevořezy.

V roce 2005 bylo historické jádro knihovny (rukopisy, inkunábule, paleotypy a zlomky) prohlášeno Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. 

Lit.: HOFFMANN, František. Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů Teplá = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis Ordinis Praemonstratensis I-II, Praha 1999; ADAMAITIS, Zuzana a BÄUMLOVÁ, Michaela. Item plures et alios libros: knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny České republiky, Praha 2009.

Autor hesla: Jindrich.marek