Kolektář

Z Encyklopedie knihy

Rukopis známý jako Olomoucké horologium (od třicetileté války ve Švédsku, dnes v Kungliga biblioteket – Sveriges nationalbibliotek, Stockholm, Theol. Mss. A 144) je zřejmě nejznámějším rukopisem naší provenience, který bývá označován pojmem horologium, zároveň se však setkáme s jeho zařazením mezi kolektáře nebo breviáře. Nejlépe jeho obsah charakterizuje označení kolektář s kapitulářem.

Kolekta (collecta) je krátká prosebná modlitba uplatňovaná jak v mešní liturgii, tak v liturgii hodin, která se vztahuje k právě slavenému svátku nebo k části liturgického roku. Podobně jako v jiných liturgických knihách se tedy kolekty řadí podle temporálu, sanktorálu a commune santorum. Kolekta ve mši následuje za chvalozpěvem Gloria. Pod pojmem kapitulum (capitulum) rozumíme v tomto smyslu krátká čtení opět příslušná k dané liturgické příležitosti, v případě liturgie hodin většinou související s mešním čtením.

Kolektář s kapitulářem, navíc doplněný kalendáriem a částmi breviáře, objednal pro olomouckou kanovnickou kapitulu biskup Jindřich Zdík v 1. polovině 12. století v místním olomouckém skriptoriu. Rukopis obsahuje především kolekty a kapitula k hodinkám počínaje prvními nešporami, laudami, přes tzv. malé hodinky až ke druhým nešporám. Z hudebního hlediska se jedná zejména o invitatoria, antifony, responsoria a versikly, notované bezlinkovou neumovou notací německého typu.

Lit.: BISTŘICKÝ, J. – ČERVENKA, St.: Olomoucké horologium. Horologium Olomucense. Olomouc 2011; TICHÝ, R.: Liturgie hodin, její historické formy a možnosti slavení v současných českých farnostech. Diplomová práce, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010.