Kroměříž

Z Encyklopedie knihy

Kroměříž nejstarší zmínky o knihtisku v tomto moravském městě jsou doloženy v souvislosti s konáním zemských sněmů. Poprvé roku 1571, kdy zde na výrobě sněmovních artikulí krátce pracoval olomoucký tiskař Šebestián Olivetský z Olivetu, a podruhé 1849, kdy zde na několik měsíců byla účelově zřízena filiálka vídeňské Tiskárny dvorské a státní. Existenci jinak neznámé dílny z konce 17. století dokládá album 33 vedut kroměřížského zámku a okolí Die fürst-bischofliche Olmucische Residentz-Stadt Cremsier sambt … Lust- Blum- und Thier-Garten (Kroměříž 1691). Veduty dle Vischerových kreseb rytecky realizoval Justus van den Nypoort. Album vydané na paměť založení Květné zahrady nese na titulní straně pouze krátké impresum „Cremsier 1691“. Bylo-li realizováno v soukromé tiskárně olomouckého biskupa Karla II. z Lichtenštejna, nevíme. Koncesi k provozování první stálé dílny obdržel roku 1849 František Slavík ml. (faktor olomoucké dílny Aloise Škarnicla v letech 1815-1848 a od roku 1851 její majitel). Pobočku v Kroměříži provozoval až od 1851.


Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 109; CHYBA 355. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.