Latinské tiskové písmo

Z Encyklopedie knihy

Latinské tiskové písmo (Latium = krajina kolem Říma) v polygenetickém slova smyslu označení všech tiskových písem římského původu, totiž gotického a novogotického, goticko-humanistického a humanistického. Užívá se k odlišení od písem nelatinských, a to hebrejského, řeckého, cyrilice, hlaholice aj.


Lit.: GIEYSZTOR, A.: Zarys dziejów pisma lacińskiego. Warszawa 1973; HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha 1997; HLAVSA, O.-SEDLÁČEK, Fr.: Typografická písma latinková. Praha 1957; KAISER, Vl.: Klasifikace tiskového písma z hlediska pomocných věd historických. Sborník archivních prací 32, 2, 1982, s. 446-479; KAŠPAR, J.: Názvosloví latinského písma v novověku. Archivní časopis 20, 1970-1972, s. 73-103; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.