Litoměřice

Z Encyklopedie knihy

Litoměřice město v Čechách, v němž zakladatelem knihtiskařského řemesla se stal málo známý Ondřej Dušík. Jeho působnost ve městě je však dle dnešních vědomostí omezena jen na rok 1542. V červnu 1547 byl Ferdinandem I. vyzván oficiální tiskař Bartoloměj Netolický, aby do Litoměřic, kde se nacházelo královo vojenské ležení, přestěhoval nejnutnější část pražské dílny a započal s tiskem tendenční sbírky nedávných protistavovských nařízení Akta těch všech věcí (Litoměřice-Praha 1547). Výroba byla dokončena 8. října téhož roku a ačkoli v impresu jako místo tisku figuruje jen Praha, není třeba pochybovat o tom, že alespoň dílčí typografické úkony proběhly na panovníkovo přání v Litoměřicích.

Po této epizodě se knihtisk ve městě nadlouho odmlčel. Teprve 1626-1629 řemeslo krátce obnovil litoměřický probošt Jan Sixt z Lerchenfelsu. Dílnu, kterou získal po příteli Tobiáši Leopoldovi, provozoval jako jednu z mála českých soukromých tiskáren (Privatdruckerei). Dle Sixtova testamentu přešla dílna do majetku kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu a stala se základem pražské Tiskárny arcibiskupské. K oživení litoměřického knihtisku došlo v 18. století péčí tamního biskupství, které 1725-1743 angažovalo jako svého tiskaře Františka Jiřího Josefa Škrochovského (též Schkrochowsky). Škrochovský tiskl zejména jazykově německou náboženskou literaturu. Dalším biskupským tiskařem se stal 1744-1768 Jan Karel Laube (zemř. 1771), v jehož rodině tiskárna přečkala do roku 1816. Nástupcem byli syn František Karel Laube (zemř. 1815) a jeho vdova Alžběta, s níž tiskárnu 1816 vyženil faktor Karel Vilém Medau.


Lit.: VOLF, J.: Z dějin knihtiskárny v Litoměřicích. Příspěvky k dějinám českého knihtisku, písmolijectví, knihkupectví a antikvariátu na počátku 19. století. Časopis Národního muzea 99, 1925, s. 232-242.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 119; CHYBA 327 a 357-358. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.