MS

Z Encyklopedie knihy

MS monogram 1. tvůrce dřevořezového dekoru vyskytujícího se v pražských tiskárnách první poloviny 18. století a pokud víme také v kutnohorské dílně Jiřího Vojtěcha Kyncla. Eventuální vazba na monogramistu IMS, jehož značka je doložena na vlysech postily Georga Scherera Kázání na sváteční evangelia (Praha 1704), není dosud jasná. Stejně tak nelze prozatím spekulovat ani o souvislostech mezi monogramistou MS jakožto tvůrcem knižního dekoru a monogramistou MS povědomým z ilustrací, které kolovaly v Jindřichově Hradci a jinde během druhé poloviny 18. století.

Řezáč dekoru se iniciálami prezentoval poprvé na dřevořezových kartuších Poselkyně starých příběhův českých Jana Františka Beckovského (Praha 1700). Kartuše rámovaly anonymní mědirytové podobizny českých panovníků od praotce Čecha po Ludvíka Jagellonského (cyklus vznikl zrcadlovou kopií portrétů 7. knihy první dekády Balbínových Miscellaneí z roku 1687). Motivy kartuší vycházejí z dobové reflexe české historie a mění se s hierarchií zobrazené osoby. U protagonistů pohanských dob tak přicházejí groteskní diví muži, u českých knížat rostliny a plody. Pro dobu králů je typická panoplie (právě u trofejí se nachází značka MS). Kartuše podobizen císařů zobrazují bělohorské bojiště, dva České lvy a orly nesoucí říšskou korunu. Monogramista MS vytvořil též heraldický titulní dřevořez pro Roční kalendář hospodářský … na rok 1704 Michala Kruegenera (Praha 1703?). Výrobu těchto kalendářů si kontinuálně držel Karel Ferdinand Arnolt z Dobroslavína a dřevořez s centrálním Českým lvem a menšími znaky moravským, slezským, horno a dolnolužickým na těchto příručkách systematicky přetiskoval až do roku 1741.

Od řezáče MS máme doloženu jen jedinou signovanou ilustraci, a to v modlitební knize Pět červených korálův (Praha 1710 a 1716). Kniha mimo to obsahuje dalších pět náboženských ilustrací nesignovaných. Jinak se řezáč MS koncentroval na tvorbu vlysů: Christophorus Puchner Fragmenta nuptialia, id est: Exhortationes nuptiales LXXII. (Praha 1704), Die von der heiligen seraphischen Jungfrau und Mutter Theresia von Jesu uber das Vatter Unser gemachte Betrachtungen (Praha 1707), Michael Adam Franck de Franckenstein Syntagma historico-genealogicum de ortu … domus … baronum Woracziczkiorum (Praha 1708?), Jan Jiří Josef Rings Universalis Aasoth. Medicina catholica d. Thomas Aquinas (Praha 1708), Adam Zalužanský ze Zalužan Taxa vel valor omnium medicamentorum (Praha 1699 správně 1708), Daniel Nitsch Berla královská Jezu Krista (Praha 1709), Martin Josef Vatter Index sanctae amicitiae (Praha 1714), Jiří Jan Libertin Terminalia celebrata in inferiis dum sepulchralis lapis … subinde almae congregationis majoris sub titulo Magnae Matris Virginis (Praha 1715), Václav Ignác Vratislav z Mitrovic Recht-Bewehrte duplic in puncto der erblichen Einführung in das … eröffnete fidei comissum familiae Wratislavianae (Praha 1718), Georg Scherer Kázání na sváteční evangelia (Praha 1724), Jan Hynek Libertin Stěhování před svatým Jiřím (Praha 1725), Laurus Nasarethana, in Lauretum Hradczanense inclytae Lobkowiczianae domus munifica pietate ante annos centum transplantata (Praha 1726), Historia de vita, martyrio & miraculis S. Joannis Nepomuceni (Praha 1729), Henrik František Fritz Duchovní hádka mezi Vejmluvností a Mlčenlivostí (Praha 1729), Karel Václav Černý Nejčistší hvězda jitřní, svatý Jan Nepomucký (Kutná Hora 1730), Václav Josef Hennet Zeď slavná v trápení stálá, při smrti osvícená … totiž Jan z Nepomuku, divotvorec nejen český (Kutná Hora 1733), Veleslavné bratrstvo nejsvětější rodičky Boží (1734?), Václav Xaver Neumann z Puchholce Humanum perpetuitatis inventum, … seu Tractatus juridicus de fideicomissis familiae perpetuis (Praha 1735), Václav Xaver Neumann z Puchholce Dissertatio juridica de commissionibus et commissariis authoritate publica deputatis (Praha 1739) a Jan Antonín Horník Blahoslavenýho Jana Nepomuckýho … smrt a život (Kutná Hora 1748). Okrajově se monogramista MS zabýval též tvorbou vinět: Štěpán František Náchodský Sancta curiositas, to jest Svatá všetečnost (Praha 1707-1746), Jiří František Procházka de Lauro Svatýho Jana Nepomuckýho … veliká vznešenost a vážnost (Praha 1735), Petr Janovka Via lactea candidus ad felicitatem trames (Praha 1740?), Pavel Bernard Lijer Jubilaeum aneb Slavná památka stoletní (Praha 1748), Ernst Lewe Posvěcení léta padesátého (Brno 1767).

2. Monogram řezáče náboženských ilustrací druhé poloviny 18. století, jehož prozatím nelze s jistotou ztotožnit s výše uvedeným tvůrcem staršího dekoru. Dřevořezy značené MS jsou doloženy v následujících mimopražských tiscích: Nábožná modlitba k milostnému krucifixu na hoře Tábor (Příbram 1752), Nábožné modlitby dvou svatých sester … Gertrudy a Mechtildy (Jindřichův Hradec 1761, odtud pak štočky přetiskovány až do 1781), Písně roční aneb Kancionálek (Jindřichův Hradec 1763), Martin von Cochem Malý zlatý nebeklíč (Jindřichův Hradec? 1767?, dřevořez otiskován i v mladších jindřichohradeckých a uherskoskalických vydáních do konce 18. století), Lev český k svatému Václavu, knížeti a králi svému se utíkající (Praha 1770-1794?), Martin von Cochem Hrubá štěpná zahrada (Skalica 1790) a Martin von Cochem Štěpná zahrada (Jindřichův Hradec 1796) a nedatovaná Úpěnlivá prosba horlivýho poutníka k … Marii Panně Svatohorské (Příbram).

3. Iniciály MS viz Stanisław Polak, Ungut Meinhard.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.