Martyrologium

Z Encyklopedie knihy

Martyrologium (z řec. martys = svědek mučení, angl. martyrology, fr. martyrologie, něm. Martyrologium) liturgická příručka přinášející soupis všech mučedníků (a ostatních světců) opatřený krátkými životopisnými črtami (vita). Soupis je sestaven na způsob kalendáře podle měsíců a dní nikoli církevního, ale běžného roku (počíná tedy 1. lednem). Obsahuje též aktuální texty o posvěcení chrámů v dané diecézi, přenesení ostatků apod. Jako jedna z mála liturgických příruček nebyla v redukované podobě pojata do breviáře, ale byla opisována i tištěna samostatně, a to mnohdy s připojenou Regulí sv. Benedikta (ta poprvé Strasbourg ca 1500?). V pravoslavné liturgii martyrologiu odpovídá menologium.

Nejstarší římskokatolická martyrologia byla vydávána pod názvy Viola sanctorum (Basel ca 1474?), Doctrinale clericorum una cum sanctorum martyrologio per anni circulum (Lübeck 1490) či De martyrio sanctorum (Basel ca 1492?). Mezi jednotlivými texty panovaly od středověku značné rozdíly ve výběru mučedníků. Obecně závazné římské martyrologium bylo sestaveno na tridentském koncilu jako Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem (Roma 1583). Později se užívalo i vydání Martyrologium Romanum Gregorii XIII. jussu editum (Paris 1607). První martyrologium na území Čech vyšlo jako Placaliův překlad římské sbírky pod názvem Martyrologium neb Pasionál římské církve a deník SS. mučedlníků (Praha 1634). Jiný text přichází s titulem Römisches Martyrologium, erstlich aus Befehl … Gregorii XIII. … verfasst (Praha 1736, předmluva s letopočtem 1670).


Bibl.: ALES, A.: Bibliothèque liturgique. Description des livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de S.A.R. Mgr. Charles-Louis de Bourbon. Paris 1878 (repr. New York 1970); RICCI, S.: Livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles faisant partie de la bibliothèque de son altesse royale le duc Robert de Parme. Paris-Milan 1932.

Lit.: AIGRAIN, R.: L’hagiographie. Paris 1953; BOHATTA, H.: Liturgische Drucke und liturgische Drucker. Wien (b. r.); THIEL, E. J.: Die liturgischen Bücher des Mittelalters. Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (Frankfurter Ausgabe) 23, 1967, s. 2379-2395.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.