Matthias Preinlein

Z Encyklopedie knihy

Matthias Preinlein (též Preunlein) tiskař pocházející z německého Ulmu. Ranou činnost lze prokazatelně doložit jen dílem Missale Strigoniense (Brno 1491), v jehož explicitu je spolu s Konradem Stahelem uveden jako „impressor Venetus“. Starší názory, že Preinlein spoluzakládal brněnskou tiskárnu roku 1486 a že v ní působil až do závěru 15. století, nejsou jednoznačně prokázány. Roku 1499 se z Brna přestěhoval do Olomouce, kde částečně Stahelovým a částečně Kobergerovým písmem vytiskl dvě menší satirická dílka, totiž Planctus ruinae ecclesiae Johanna Fabriho (Olomouc 1499) a Questio fabulosa recitata Johanna Schrama (Olomouc 1499). Pak tiskařský materiál přešel na olomouckou dílnu Konrada Baumgartena a jakékoli doklady o Preinleinově existenci se vytrácejí. V Augsburku pracoval 1525-1529 jako nakladatel jistý Wolfgang Präunlein (zemř. 1558), o jehož eventuálním vztahu k Matthiasovi Preinleinovi však nelze prozatím zcela nic říci.


Lit.: DOKOUPIL, Vl.: Neznámé brněnské prvotisky. Zpráva o nálezu. In: Knihtisk a kniha v českých zemích od husitství do Bílé hory (věd. red. J. Polišenský). Praha 1970, s. 61-81; DOKOUPIL, Vl.: Počátky brněnského knihtisku. Bibliografie města Brna. Sv. 1. Brno 1974; DOKOUPIL, Vl.: První tiskaři a některá příbuzná povolání v Brně v 15. století. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 15-28; FLODROVÁ, M.: K počátkům knihtisku v Brně. Brno v minulosti a dnes 6. Brno 1964, s. 159-167; HLOBIL, I.: Nejstarší olomoucké knižní dřevořezy. Umění 24, 1976, s. 327-353; HYNKOVÁ, A.: Pětisté výročí knihtisku v Olomouci. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999 (red. A. Hynková). Brno 1999, s. 127-142; MARTINČÍK, R.: Doba kočujících knihtiskařů na Moravě (1486 až 1504). Bibliofil 11, 1934, s. 65-67, 129-131; PUMPRLA, V.: Stručný přehled olomouckého knihtisku do roku 1600. In: Knihtisk v Brně a na Moravě (red. J. Kubíček). Brno 1987, s. 126-132; PUMPRLA, V.: Vývoj olomouckého knihtisku do roku 1800. Střední Morava 1, 1995, s. 59-69; TOBOLKA, Zd. V.: Dějiny československého knihtisku v době nejstarší. Praha 1930.

Lex.: BENZING (Verleger) 486 (Präunlein); GELDNER 2. 354-356 = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.; CHYBA 210-211. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.