Mladá Boleslav

Z Encyklopedie knihy

Mladá Boleslav město v Čechách se silným zázemím jednoty bratrské. Její tamní sbor udržoval úzké kontakty s tiskárnou založenou 1518 Mikulášem Klaudyánem a zejména pak s dalšími dvěma tiskaři sympatizanty, Jiříkem Štyrsou (od 1521) a Jindřichem Šturmem (od 1532). Tuto nejstarší etapu mladoboleslavského knihtisku, v níž část Klaudyánova materiálu sloužila mezi 1519-1521 ještě Oldřichu Velenskému v Bělé pod Bezdězem, lze považovat za určitý předstupeň pozdější ivančicko-kralické Tiskárny bratrské. Po velmi krátkém a kontroverzním působení Václava Oustského roku 1547 knihtisk ve městě během dvou následujících století obnoven nebyl. K restituci řemesla došlo až 1735-1736, kdy se v Mladé Boleslavi nakrátko usadil novodobý kočovný tiskař Jan Petr Kyncl. Jeho dílnu snad získal koupí Filip Jakub Mařan (činný 1738-1741). Později v ní pracoval kutnohorský rodák František Slánský (1748), krátce také začínající Josef Emanuel Diesbach (1763-1764) a Josef Ignác Straka (1776). Roku 1820 zřídil v Mladé Boleslavi filiálku pražský tiskař František Alois Jeřábek a plnil zde funkci krajského tiskaře. Tyto povinnosti pak převzal Jeřábkův syn Filip (1823-1848). Zatímco nejstarší etapa knižní výroby v Mladé Boleslavi významně obohacovala uměleckou, řemeslnou i ediční stránku českého knihtisku, řemeslo 18. a 19. století pokrývalo pouze regionální potřeby a z hlediska celonárodního mělo již jen epizodní charakter.


Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Počátky publikační činnosti Jednoty bratrské. Acta Comeniana et historica 21, 1962, s. 44-60; HOBL, Ant.: O nejstarších impresorech mladoboleslavských a jejich tisku. Mladá Boleslav 1927; MOLNÁR, A.: Boleslavští bratři. Praha 1952.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 156; CHYBA 324 a 333. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.