Monumenta

Z Encyklopedie knihy

Monumenta (lat. přeneseně dokument, paměti) 1. obvyklý název pro edici starších písemných dokumentů pramenné hodnoty, např. Gelasiem Dobnerem kriticky zhodnocené vyprávěcí prameny českého středověku v šestidílném cyklu Monumenta historica Boemiae (Praha 1764-1785). Prototypem moderních, do několika specializovaných řad členěných monument je edice Monumenta Germaniae historica (první svazek Hannover 1826). Soubor pramenů 16. a 17. století Monumenta historiae Bohemica, Staré paměti dějin českých (Praha 1865-1874) redigoval Antonín Gindely.

2. Metaforický název dnes již zaniklé řady nazvané „Monumenta Bohemiae typographica“ (v odborné literatuře zkracováno jako MBT). Celkem 11 svazků faksimilií z let 1926-1931 vznikalo zásluhou Zdeňka Václava Tobolky (1874-1951) cestou tzv. fotomechanické reprodukce, jejíž podstatou byl přenos obrazu z fotografického negativu na kovovou desku. Archaický dojem faksimilií plynul z nažloutlého papíru a pseudorenesančních kožených vazeb. Každý svazek obsahoval volnou textovou přílohou s rozborem tisku a tvůrčí etapy tiskaře. Edice zahrnuje tyto paleotypy: 1/1926 Petr Chelčický Siet viery (Praha 1521); 2/1926 Jacobus de Voragine Pasionál zvaný Kališnický (Praha 1495); 3/1927 Písně chval božských (Praha 1541); 4/1927 Jan Hus Dvanácti článkuo víry křesťanské … Výkladové (Praha 1520); 5/1928 Šest tisků Mikuláše Konáče z Hodiškova a Jana Wolfa z let 1507-1511; 6/1928 Giovanni Boccaccio Velmi pěkná nová kronika … vo veliké milosti … Floria z Hispaní a jeho milé panně Biancefoře (Praha 1519); 7/1929 Martin Kuthen Kronika o založení Země české (Praha 1539); 8/1930 Nový zákon (Plzeň po 1476); 9/1931 Missale Pragense (Plzeň 1479); 10/1931 Michael Weiße Ein new Gesengbuchlen (Mladá Boleslav 1531) a 11/1931 Psalterium secundum ritum ac consuetudinem chori ecclesiae Olomucensis (Brno 1499).

3. Metaforické označení dnes již zaniklé řady nazvané „Monumenta cartographica Bohemiae“ (MCB). Celkem 6 svazků faksimilií z let 1932-1938 vznikalo zásluhou geografů Václava Švambery (1866-1939) a Bedřicha Šalamona (1880-1967) cestou tzv. fotomechanické reprodukce. Edice obsahuje tyto mapy Čech: Mikuláš Klaudyán 1518, Johann Criginger (16. století), Pavel Aretinus (1619 a v edici Daniela Wussina 1665), Jan Stich (1676), Johann Georg (Moritz) Vogt (1712), Johann Christoph Müller (1720).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.