Náhradní nosiče

Z Encyklopedie knihy

Mezi náhradní nosiče (angl. surrogates) fotografické dokumentace historických fondů lze zahrnout skleněné desky, černobílé svitkové a ploché filmy, černobílé a barevné kinofilmy, barevné diapozitivy, mikrofilmy, mikrofiše a fotografie – v širším významu i doposud nepublikované digitální snímky a trojrozměrné umělecké faksimile. Na náhradních nosičích jsou většinou zachyceny nedigitální reprezentace knihovních exemplářů. Při digitalizaci vzácných knihovních památek se podrobnější údaje o náhradních nosičích (např. identifikační číslo negativu nebo označení typu nosiče) zaznamenávají v TEI P5 pod metadatový prvek <surrogates>. Analogové kopie exemplářů na fotografických a mikrografických snímcích bývají v institucích archivovány v samostatných reprografických sbírkách. Svým rozsahem je zásadní dokumentace pořizovaná při ochranném reformátování, restaurování a reprodukování vzácných památek pro badatelské a studijní využití. Do restaurátorské dokumentace patří kromě fotografických snímků restaurátorských zásahů také záběry pořízené při restaurátorských průzkumech a výstavních zápůjčkách, jejichž hlavním cílem je zachytit fyzický stav exponátů. Samostatnou skupinu představují snímky vyhotovené na objednávku profesionálními fotografy při vytváření reprodukcí pro výstavní, publikační, propagační a další speciální účely (např. pro tištěné faksimile).

Fotografická dokumentace vzácných knihovních exemplářů je od samého počátku zhotovována ke dvěma základním účelům – k prezentaci knihovních sbírek a k jejich ochraně. V Lidových novinách z roku 1939 je uvedena krátká zpráva o zřízení fotografické laboratoře v Národní a univerzitní knihovně – pro „vědecká studia historická, kulturně, literárně a výtvarně historická“ představuje využití „fotografických faksimilií“ vhodný a snadný způsob, jak získat těžko dostupné, rukopisné a tištěné texty. Zároveň je však poukázáno i na ochranu písemných památek – omezením manipulace při jejich zapůjčování. Vzhledem k nákladnosti fotografických přístrojů pro reprodukci snímků na skleněné desky a svitkové filmy, a nárokům na speciální obsluhu, využívaly knihovny zpočátku externích fotografických služeb. Snímky nejvzácnějších knižních památek – nejčastěji iluminovaných rukopisů – pořídil fotograf přímo na místě. Teprve od 50. let byly pro badatele a vědecké pracovníky vyhotovovány v rozsahu reprografických služeb tehdejší Státní knihovny ČSR černobílé snímky. Negativy na skleněných deskách a později na plochých filmech byly výběrově pořizovány z rukopisů, prvotisků, starých tisků a bohemikálních tisků vydaných před rokem 1860. Pro publikační a propagační účely se v letech 1976-1989 uplatňovaly barevné diapozitivy různých formátů, které se vyznačovaly vysokou kresebnou schopností a kvalitní interpretací barev. Na diapozitivech vyhotovených obvykle externími fotografy jsou zachyceny barevné iluminace nejvýznamnějších rukopisů, které se využívaly při reprodukci knižní malby do odborných publikací a katalogů. Další archivovaná část fotografické dokumentace svým tematickým zaměřením zachycuje „život“ fondu a vývoj etického přístupu k jeho ochraně. Retrospektivní formou je takto dokumentován způsob ochrany, ukládání, manipulace, vystavování a prezentace historických sbírek v minulosti. Na fotografických snímcích pořizovaných od počátku 20. století jsou zobrazeny depozitáře, trezorové místnosti s nejvzácnějšími sbírkami, výstavní a reprezentační prostory. Velkou skupinu tvoří reportážní záběry pořizované od 50. let při významných kulturních a společenských akcích a zejména při interních výstavách. Mezi významné společenské události patřily v 50.-70. letech návštěvy vládních zástupců a představitelů východního bloku, při nichž byly prezentovány nejvzácnější knihovní exempláře z trezorových místností.

Zabezpečení dlouhodobé archivace fotografických záznamů na náhradních nosičích a jejich převedení do digitální podoby představuje efektivní způsob preventivní ochrany jak primárních, tak i sekundárních sbírek.

Lit.: ANK, fond Státní knihovna ČSR Praha (1954) 1958-1990, Oddělení rukopisů a starých tisků; ANK, fond Sbírka fotografií 1896-2005; LIDOVÉ NOVINY 47/150, 1939, s. 7; NOVOTNÝ, J.: Přehled dokumentace fyzického stavu historických fondů v Národní knihovně ČR. Časopis Národního muzea A 183/3-4, 2013, s. 29-42; URBÁNKOVÁ, E.: Fotografování ve vědeckých knihovnách. Slovanská knihověda 6/1-4, 1947, s. 101-103.

Autor hesla: Jan.novotny