Ornamentika slepotiskového nářadí

Z Encyklopedie knihy

Ornamentika slepotiskové výzdoby je vlastně předem daná nářadím (kolky, válečky, plotny), které si knihvazači kupovali již hotové od specializovaných kovorytců. Protože rytá výzdoba nářadí bývala vždy jedinečná, můžeme pomocí jeho otisků identifikovat dílnu, která vazbu zhotovila. Vlastním uměleckým přínosem knihvazače tak až kompozice výzdoby, utvářená otisky nahřátého nářadí do provlhčené usně, která potom zachovala plastický reliéf. Gotické nářadí bývalo řezáno negativně, takže vytvářelo pozitivní, tedy vystupující otisky. Zprvu byla výzdoba utvářena především jednotlivými kolky a až ve druhé polovině 15. století přistoupily i válečky, které vytvářely plynulý výzdobný pás a byly užívány především pro orámování, a nakonec i rozměrnější plotny, užívané zase pro výzdobu vnitřních polí. Plotny musely být vzhledem k většímu rozměru otiskovány do kůže pomocí lisu. Kolky mívaly tvar čtverce, obdélníku, víceúhelníku, kosodélníku, kruhu, oválu, zašpičatělého oválu, srdce, kapky, listu, heraldického štítu či nápisové pásky. Na kolcích najdeme stylizované květy, úponky, plody, palmety, lilie, hvězdy či různá reálná i fantaskní zvířata. Na válečcích bývají povětšinou různé rostlinné úponky doplňované často květy, plody, někdy také ornamentální pásy. Do ploten byly vyryty především figurální scény, ale též rozvinutější ornamentální kompozice či nápisy.

Lit.: LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 174–176; MAZAL, O.: Einbandkunde. Die Geschichte des Bucheinbandes. Wiesbaden 1997, s. 69–72, 98–108; NUSKA, B.: Typologie českých renesančních vazeb. Terminologie, slohové určování a datování materiálu. Historická knižní vazba 1964–1965, s. 24–25. 

Autor hesla: Kamil.boldan