Příbram

Z Encyklopedie knihy

Příbram město v Čechách, v němž se starší knihtisk udržel pouze během první poloviny 18. století. Zakladatelem řemesla byl Jáchym František Prachinus, který povolení založit ve městě tiskárnu získal roku 1706. Aby vdova Anežka Dorota Prachinová živnost udržela, podvakrát se vhodně provdala za muže od řemesla: prvním manželem se stal 1718 tiskař Jan Martin Khüneli. Druhým byl od 1728 Antonín Jan Felix Pilecius. Když ovdověla potřetí, v dílně se vystřídalo několik faktorů, budoucích manželů dcer Prachinových (Václav Urban Suchý, František Petr Hilgartner, František Augustin Höchenberger a Jan Martin Jandera). Höchenberger pak dílnu od principálky 1745 koupil. Provoz, který se již od počátku příbramského knihtisku profiloval směrem k drobné české a německé mariánské literatuře, však dokázal udržet jen do roku 1768, kdy na společenský a ekonomický život regionu dolehly důsledky tereziánského omezování církevních svátků a poutí. Pak přesídlil do Prahy a slibně se rozvíjející knihtisk v Příbrami na více než sto let zanikl. Známý příbramský rodák a zakladatel dynastie tiskařů, nakladatelů a knihkupců Josef Jan Landfras své aktivity připoutal k Jindřichovu Hradci.


Lit.: KLÍMA, Fr.: Příbramská impresí. Dějiny tiskáren a tiskařů osmnáctého století. Příbram 1947; KLÍMA, Fr.: Ze staré Příbramě. Příbram? (b. r.); SOBOTOVÁ, M.: Příbramský knihtisk. Praha 1973 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze); VOLF, J.: Tiskaři příbramští. Marginálie 9, 1935, s. 12-13.

Lex.: CHYBA 399-400. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.