Perno

Z Encyklopedie knihy

Perno (Pirna) německé město, v němž kurfiřt Johann Georg povolil roku 1628 českým exulantům užívat češtinu jako jazyk bohoslužby. Tento akt příznivě ovlivnil import knihtiskařského řemesla. Knihtisk se zde etabloval 1630 zásluhou Jana Ctibora Kbelského a Samuela Martinia z Dražova, prvního správce české evangelické církve. Oba, pracujíce pro první vlnu zde usazených pobělohorských exulantů a pro tajné nekatolíky v Českých zemích, jsou dnes neklamně doloženi jako původci 35 publikací (dalších 5 z Perna je tiskařsky anonymních). V souvislosti s vpádem švédského vojska roku 1639 knihtisk v Perně zanikl. Výroba jazykově českých publikací zde později již obnovena nebyla a ani mladší generace německých tiskařů v celonárodní konkurenci přílišný význam neměly.


Lit.: BOBKOVÁ, L.: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621-1639. Documenta Pragensia monographia 8. Praha 1999; REZEK, A.: Drobné příspěvky k českým dějinám v XVII. století. 1. Osudy exulantů v Perně r. 1639. Časopis Národního muzea 65, 1891, s. 402-426; VOLF, J.: Z dějin českých exulantů v saském Perně. Naše zahraničí 4, 1923, s. 8-12, 49-54, 105-111 a 165-172; WINTER, E.: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin 1955.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 381-382.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.