Petr Jan Brandl

Z Encyklopedie knihy

Petr Jan Brandl (též Brandel, Prandl, 1668-1735) významný představitel českého barokního malířství. Narodil se v Praze, vystudoval jezuitské gymnázium a asi v letech 1683-1688 absolvoval výuku malířství u Kristiána Schrödera. Roku 1693 pojal za manželku Alenu Klossovou, dceru předčasně zemřelého malíře Johanna Bartholomea Klosse. Do staroměstského cechu byl přijat až 1694. Styky s hrabětem Františkem Antonínem Šporkem navázal snad již 1725. Ačkoli patřil k protěžovaným a nadprůměrně honorovaným tvůrcům podobizen a oltářních obrazů, po své smrti v Kutné Hoře zanechal jen dluhy.

Dle Brandlových předloh vznikly přinejmenším dvě mezzotintové ohlášky k univerzitním dizertacím. Apoteózu sv. Vavřince kreslil 1723 pro augsburského rytce a nakladatele Gottlieba Heisse st. snad osobně („P. Brandl inv.“), druhý list s námětem Ukřižování („Pet. Brandel pinxit“) vznikl dle Brandlova obrazu spoluprací kreslíře Antonína Jana Hiebela a rytců bratrů Klauberových až 1753. Mimo to se Brandlovy předlohy uplatnily příležitostně též v knižních dizertacích Prokopa Frischmanna. Jde o Quaestiones selectiores de actibus humanis (Praha 1722, erb hrabat Černínů z Chudenic signovaný „Prandl. del.“) a Quaestionum theologicarum de virtutibus, vitiis & peccatis (Praha 1724, erb opata Alexandra Benedikta Gurovského z Gurova se signaturou „Prandl. del.“). Obě ilustrace realizoval rytecky Anton Birkhard.


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989; FECHTNEROVÁ, A.: Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze. Sv. 1-4. Praha 1984; NEUMANN, J.: Český barok. Praha 1969; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: DLABAČ 1. 198-205 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 1. 85 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 2. 151-152 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 4. 528 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 88-91. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.